school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Leliūnų seniūnija

Pozicija:
vyresn. specialistė
Adresas:
Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl. Utenos raj., LT-28361
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 60816
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LELIŪNŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Seniūnijos veiklą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
1.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. padeda Seniūnijos teritorijoje esančioms bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant projektus;
2.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
2.3. dalyvauja organizuojant Seniūnijos sporto ir kultūros renginius;
2.4. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusiųjų asmenų apskaitą, naudodamasis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (GVDIS);
2.5. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
2.6. vykdo kapinių informacinės sistemos CEMETY administravimą, palaikydamas sistemos duomenų aktualumą;
2.7. teikia informaciją Seniūnijos darbuotojams apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su darbo planais, kitais dokumentais;
2.8. padeda tvarkyti Seniūnijos seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos dokumentus;
2.9. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, padeda užtikrinti prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
2.10. renka duomenis, reikalingus Seniūnijos teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
2.11. tvarko Seniūnijos korespondenciją, registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus, pateikia gautus raštus Seniūnijos seniūnui, su jo rezoliucijomis – Seniūnijos darbuotojams. Registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
2.12. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos, teikia pasirašyti Seniūnijos seniūnui;
2.13. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, esant poreikiui, rašo pasitarimų, posėdžių, susirinkimų, komisijų, kurių darbą inicijuoja Seniūnija, protokolus;
2.15. Seniūnijos seniūnui teikia siūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Seniūnijos veikla;
2.16. pildo Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17. rengia dokumentacijos planą, ruošia ir perduoda dokumentus elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje EAIS;
2.18. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės mero rinkimus ir referendumus, seniūnaičių rinkimus;
2.19. esant poreikiui, rengia su Seniūnijos veikla susijusius dokumentus;
2.20. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Seniūnijos veikla susijusius Seniūnijos seniūno pavedimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041