school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43531
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam priligintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialines paslaugas, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.6. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus socialinėms paslaugoms gauti. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
1.7. supažindina socialinių paslaugų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
1.8. tikrina 4.1 punkte išvardintų socialinių paslaugų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti socialines paslaugas;
1.9. tikrina socialinių paslaugų gavėjų pateiktus dokumentus, sutikrina su SODROS, Gyventojų registro, Mokinių registro, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro duomenimis, siekiant nustatyti turimą turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
1.10. apskaičiuoja mokesčio už teikiamas socialines paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus ir asmens turimas pajamas bei turtą; atlieka asmenų, siunčiamų į socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei globos namuose gyvenančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;
1.11. organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei jų skyrimą rajono gyventojams;
1.12. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
1.13. rengia dokumentus Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas;
1.14. rengia socialinių paslaugų apmokėjimo sutarčių projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams;
1.15. suveda duomenis apie socialines paslaugas gaunančius gyventojus rajone į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);
1.16. analizuoja ir sistemina informaciją apie socialinės globos paslaugas
1.17. analizuoja ir kaupia informaciją, teikia ataskaitas, lėšų poreikį ir kitus duomenis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
1.18. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais socialinių paslaugų įstaigoms, seniūnijų socialiniams darbuotojams ir kt.;
1.19. teikia informaciją rajono gyventojams ir juos konsultuoja socialinių paslaugų klausimais;
1.20. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
1.21. dalyvauja socialinių paslaugų projektų, neįgaliųjų socialinės integracijos projektų ir kitų priemonių įgyvendinimo veikloje;
1.22. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Skyriaus veikla;
1.23. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
1.24. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas funkcijoms atlikti;
1.25. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
1.26. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.27. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.
_______________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041