school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64034
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialinės paslaugas, tikslines kompensacijas, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS)).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima ir registruoja prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme nustatytoms kompensacijoms (toliau – tikslinės kompensacijos), valstybinę antrojo laipsnio pensiją daugiavaikiams tėvams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugoms gauti. Supažindina gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
4.2. atlieka techninį darbą rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 4.1 papunktyje išvardintas kompensacijas. Formuoja tikslinių kompensacijų gavėjų bylas, teikia jas patikrinti Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui). Duomenis apie tikslines kompensacijas suveda į kompiuterinę duomenų bazę Parama. Informuoja asmenis apie tikslinių kompensacijų neskyrimą;
4.3. tikrina 4.1 papunktyje išvardintų tikslinių kompensacijų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti tikslines kompensacijas. Apskaičiuoja skiriamos tikslinės kompensacijos dydį teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės, Gyventojų registro duomenų bazės, NDNT informacinės sistemos duomenų bazės spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 4.1 papunktyje išvardintų kompensacijų, socialinės priežiūros paslaugų, jas patvirtina savo parašu;
4.5. kas mėnesį sutikrina tikslinių kompensacijų sąrašus dėl jų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
4.6. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas išmokas, tikslines kompensacijas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. tikrina Skyriaus socialinių išmokų specialistų pateiktas tikslinių kompensacijų gavėjų bylas, įvertinant, ar teisingai užpildyti prašymai, priimti reikiami dokumentai, ar teisingai apskaičiuotos išmokos. Radus neatitikimus teisės aktams, klaidingai priskaičiuotas kompensacijas, grąžina bylas Skyriaus socialinių išmokų specialistams trūkumams pašalinti. Seka klaidų priežastis, ieško priemonių, kad jos nepasikartotų. Patikrintas bylas teikia Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui) pasirašyti;
4.8. parengia tikslinių kompensacijų gavėjų bylas išsiuntimui į kitų savivaldybių administracijas, lydraščiuose nurodant, kad gavėjas išrašytas iš įskaitos, kokia tikslinės kompensacijos rūšis, koks jos dydis, iki kada išmoka išmokėta;
4.9. kas mėnesį tikrina informaciją apie mirusius, išvykusius nuolat gyventi į užsienį, tikslinių kompensacijų gavėjus, surenka duomenis apie tikslinių kompensacijų gavėjus, besigydančius slaugos ligoninėse ar socialinės globos įstaigose, atlieka reikalingus kompensacijų perskaičiavimus;
4.10. periodiškai sistemina, kaupia informaciją apie tikslines kompensacijas, planuoja ir analizuoja lėšų poreikį joms, teikia informaciją Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyresniajam finansininkui;
4.11. pildo ketvirtines ir metines išmokų, tikslinių kompensacijų statistines ataskaitas, teikia jas Skyriaus vedėjui, Skyriaus vyresniajam finansininkui ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
4.12. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko savivaldybės SPIS duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
4.13. rengia sprendimo projektus dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo, neskyrimo, stabdymo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
4.14. suveda duomenis apie socialinės priežiūros paslaugų gavėjus į SPIS;
4.15. konsultuoja rajono gyventojus, seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
4.16. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
4.17. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
4.18. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
4.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą;
4.20. tvarko nuolat saugomų dokumentų bylas praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo;
4.21. rengia ir teikia informaciją išmokų, tikslinių kompensacijų klausimais savivaldybės internetinei svetainei apie skyriaus veiklą ir naujienas;
4.22. atlieka Skyriaus socialių išmokų specialisto, atsakingo už tikslinių kompensacijų administravimą, funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
4.23. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041