school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyresnioji specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 110 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64047
Mobilusis telefonas:
+370 626 58015
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinių, tikslinių, sąlyginių, periodinių pašalpų skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS));
1.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. lanko namuose asmenis, pateikusius prašymus dėl socialinės paramos gavimo (toliau – asmenys), informuoja ir konsultuoja juos socialinės paramos klausimais;
2.2. tikrina besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas;
2.3. surašo ir pasirašo Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus ir pateikia juos Skyriaus specialistams pagal kompetenciją;
2.4. konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais, informuoja apie galiojančius norminius aktus dėl paramos teikimo, padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus;
2.5. konsultuoja ir informuoja gyventojus apie socialinių paslaugų teikimą ir socialines paslaugas teikiančias įstaigas, lengvatų neįgaliesiems klausimais;
2.6. vykdo Utenos rajono gyventojų, norinčių pateikti prašymus dėl socialinių išmokų gavimo, išankstinę registraciją;
2.7. padeda gyventojams užpildyti prašymus dėl socialinių išmokų skyrimo;
2.8. rengia informaciją ir ataskaitas apie socialinės paramos teikimą;
2.9. bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacijomis, gydymo įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis pagal priskirtą kompetenciją;
2.10. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl socialinės paramos planavimo, vystymo ir socialinių paslaugų masto nustatymo;
2.11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių į kurias paskirtas, veikloje;
2.12. inicijuoja socialinių projektų rengimą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšas, koordinuoja tokių projektų įgyvendinimą;
2.13. dalyvauja vykdant savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;
2.14. analizuoja klientų socialines situacijas, nustato individualius ir šeimos poreikius socialinei paramai, padeda jiems spręsti socialines problemas;
2.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
2.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
2.17. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
2.18. atlieka Skyriaus socialinių išmokų specialisto, atsakingo už piniginės socialinės paramos administravimą, funkcijas, jo atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
2.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
2.20. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
2.21. už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui perduoda trumpo saugojimo bylas, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
2.22. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

_______________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041