school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
socialinių išmokų specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 110 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64047
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, nėščioms moterims, socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimą, socialinės paramos mokiniams skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Word", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų paieškos sistemomis, sistemos „Parama" programomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, išmoką vaikui, vienkartinę išmoką įsikurti, globos (rūpybos) išmoką, išmoką privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinei pašalpai ir kompensacijai už šildymą, karštą ir šaltą vandenį, kito kuro kompensacijai, socialinei paramai mokiniams gauti, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
5.2. supažindina išmokų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
5.3. tikrina 5.1 punkte išvardintų išmokų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką ar kompensaciją;
5.3. tikrina socialinių pašalpų, kompensacijų, socialinės paramos mokiniams gavėjų pateiktus dokumentus, sutikrina su SODROS, Gyventojų registro, Mokinių registro, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro duomenimis, apskaičiuoja socialinių pašalpų, kompensacijos dydį;
5.4. formuoja išmokų bylas, patikrinus Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui), duomenis suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja klientus apie atsisakymą skirti socialinę paramą. Atlieka techninį darbą, rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, išmokos vaikui, vienkartinės išmokos įsikurti, globos (rūpybos) išmokos, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą, šaltą vandenį, socialinės paramos mokiniams skyrimo;
5.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.6. apskaičiuoja skiriamos išmokos dydį, skiria socialinę paramą mokiniams teisės aktų nustatyta tvarka;
5.7. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro, Mokinių registro, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro duomenų bazių spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 5.1 punkte išvardintų išmokų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
5.8. teikia Socialinės paramos komisijai prašymus socialinei pašalpai ar 5.1 punkte išvardintoms kompensacijoms išimties tvarka, kai socialinė parama įstatymų nustatyta tvarka nepriklauso. Gavus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl paramos skyrimo, formuoja gavėjo bylą, suveda duomenis į duomenų bazę, spausdina sprendimą socialinei pašalpai ar kompensacijai gauti;
5.9. kas mėnesį sutikrina išmokų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų ir (ar) kompensacijų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
5.10. kas mėnesį sutikrina gavėjų išskaitymų sąrašus socialinėmis kortelėmis Maxima bei VŠĮ krizių centras „Angelų pieva";
5.11. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas išmokas ir (ar) kompensacijas išsiunčiant pranešimus, negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. kiekvieno mėnesio 25 dienai parengia sąrašus besikreipusių tą mėnesį asmenų dėl kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį sąrašus, juos patikrina, pasirašius Skyriaus vedėjui ir atsakingiems specialistams, sąrašus perduoda UAB „Utenos šilumos tinklai" ir UAB „Utenos vandenys";
5.13. kiekvieną mėnesį parengia išmokų gavėjų, išvardintų 5.1 punkte, sąrašus pašto skyriams, bankams;
5.14. kiekvieno mėnesio paskutinei dienai su Skyriaus buhalterėmis suderina išmokas apmokėtas orderiais;
5.15. kiekvieną mėnesį parengia ataskaitas Skyriaus buhalterijai apie piniginės socialinės paramos skyrimą, išimties tvarka.
5.16. rengia mokinių nemokamo maitinimo sprendimus ir Skyriaus vedėjui pasirašius, išsiunčia ugdymo įstaigoms bei kitoms savivaldybėms.
5.17. rengia pažymas, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo ir teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui;
5.18. dalyvauja tikrinant besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
5.19. rengia išmokų dokumentus pagal Europos tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB ir Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai;
5.20. analizuoja išmokų gavėjų pokyčius;
5.21. konsultuoja ir informuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.22. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
5.23. saugo Skyriaus antspaudą Nr.1 ir Nr.3, juos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
5.24. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.25. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.26. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
5.27. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
5.28. už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui perduoda trumpo saugojimo bylas, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
5.29. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041