school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, Utena
104 kab.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43531
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialines paslaugas, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje ir kitoms socialinėms paslaugoms, asmeninei pagalbai (toliau – Socialinės paslaugos) gauti. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
2.2. supažindina socialinių paslaugų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
2.3. tikrina 4.1 punkte išvardintų socialinių paslaugų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti socialines paslaugas;
2.4. tikrina socialinių paslaugų gavėjų pateiktus dokumentus, sutikrina su SODROS, Gyventojų registro, Mokinių registro, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro duomenimis, užimtumą ir gaunamas pajamas;
2.5. apskaičiuoja mokesčio už teikiamas Socialines paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus ir asmens turimas pajamas; atlieka asmenų, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei socialines paslaugas gaunančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;
2.6. organizuoja Socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei jų skyrimą Utenos rajono gyventojams;
2.7. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Socialinių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.8. rengia asmeninės pagalbos teikimo sutarčių projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams;
2.9. suveda duomenis apie Socialines paslaugas gaunančius gyventojus rajone į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);
2.10. analizuoja ir sistemina informaciją apie Socialinės paslaugas;
2.11. analizuoja ir kaupia informaciją, teikia ataskaitas, lėšų poreikį ir kitus duomenis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.12. renka ir kaupia statistinius duomenis bei kitą informaciją apie Socialinių paslaugų gavėjus, analizuoja jų poreikius socialinėms paslaugoms ar kitai socialinei pagalbai, prognozuoja ir nustato Socialinių paslaugų teikimo apimtis ir rūšis, vertina ir nustato Socialinių paslaugų finansavimo poreikį;
2.13. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas, savivaldybės socialinių paslaugų planą, socialinių, prevencinių, strateginių ir kitų programų projektus aktualiais socialinės veiklos klausimais, prireikus organizuoja programose numatytų priemonių įgyvendinimą;
2.14. dalyvauja socialinių paslaugų projektų, neįgaliųjų socialinės integracijos projektų ir kitų priemonių įgyvendinimo veikloje, vykdo priežiūrą;
2.15. vykdo su socialinės priežiūros paslaugų akreditavimu susijusias funkcijas;
2.16. dalyvauja vykdant savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;
2.17. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais Socialinių paslaugų įstaigoms, seniūnijų socialiniams darbuotojams ir kt.;
2.18. teikia informaciją rajono gyventojams ir juos konsultuoja Socialinių paslaugų klausimais;
2.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
2.20. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Skyriaus veikla;
2.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.22. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas funkcijoms atlikti;
2.23. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
2.24. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.25. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

____________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041