school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
socialinių išmokų specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 113 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43501
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS)).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokinimas įstatymuose, Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatytoms išmokoms ir kompensacijoms, Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gauti vienkartines išmokas gimus vaikui. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
2.2. supažindina išmokų gavėjus su atsakomybe už neteisingų duomenų pateikimą;
2.3. tikrina 4.1 papunktyje išvardintų išmokų/ socialinės paramos gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką, kompensaciją ar kitą socialinę paramą;
2.4. tikrina besikreipiančių dėl socialinės paramos gavėjų pateiktą informaciją valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose (SODROS, Gyventojų, Mokinių, Studentų registro, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys). Atspausdina registrų išrašus, juos patvirtina savo parašu;
2.5. duomenis suveda į programą Parama ir SPIS, formuoja išmokų gavėjų asmens bylas, rengia socialinės paramos skyrimo/neskyrimo sprendimų projektus, patikrinus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, Skyriaus vedėjo pavaduotojui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui)), duomenis koreguoja ir išmokas, kompensacijas bei socialinę paramą mokiniams paskiria/neskiria programoje Parama bei SPIS;
2.6. informuoja klientus apie priimtą sprendimą dėl paramos neskyrimo;
2.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko SPIS duomenų bazėje visų socialinės paramos gavėjų duomenis;
2.8. teikia Utenos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai prašymus piniginei socialinei paramai ir socialinei paramai mokiniams skyrimo išimties tvarka, kai piniginė socialinė parama ir socialinė parama mokiniams įstatymų nustatyta tvarka nepriklauso. Gavus Utenos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos protokolo išrašą dėl socialinės paramos skyrimo/neskyrimo, rengia sprendimo projektą ir jį teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, vedėjo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui), duomenis koreguoja, piniginę socialinę paramą ir socialinę paramą mokiniams paskiria/neskiria sistemoje Parama;
2.9. kas mėnesį sutikrina išmokų gavėjų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų ir (ar) kompensacijų perskaičiavimą, duomenų koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
2.10. kas mėnesį iki kito mėnesio 5 d. sutikrina globos (rūpybos) išmokų gavėjų bylas, patikrina SODROS duomenų bazėje pensijų, vaikų išlaikymo išmokų (alimentų) dydžius, esant pokyčiams atlieka globos (rūpybos) išmokos perskaičiavimą. Esant poreikiui, pareikalauja kitų pateisinančių dokumentų;
2.11. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas išmokas ir (ar) kompensacijas išsiunčiant pranešimus, negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. kas mėnesį iki kito mėnesio 1 d. sutikrina su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų baze apie vaikų neįgalumo lygio pratęsimą ir atlieka papildomų išmokų neįgaliems vaikams pratęsimą;
2.13. kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 6 d. parengia išmokų ir kompensacijų gavėjų sąrašus pašto skyriui, bankams, ugdymo įstaigoms, socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms;
2.14. kiekvieno mėnesio paskutinei dienai su Skyriaus vyresniuoju buhalteriu ir Skyriaus buhalteriu suderina išmokas, apmokėtas elektroniniais čekiais;
2.15. kiekvieną mėnesį parengia ataskaitas Skyriaus vyresniajam buhalteriui ir Skyriaus buhalteriui apie piniginės socialinės paramos skyrimą išimties būdu;
2.16. rengia pažymas, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo ir teikia pasirašyti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, vedėjo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui);
2.17. kiekvieną mėnesį parengia ir išsiunčia išmokų vaikams gavėjams apie išmokų termino pabaigą;
2.18. dalyvauja tikrinant besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
2.19. rengia išmokų dokumentus pagal Europos tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB ir Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai, SPIS posistemėje Rina;
2.20. analizuoja išmokų gavėjų pokyčius;
2.21. konsultuoja ir informuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
2.22. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
2.23. saugo Skyriaus antspaudą Nr.1 ir Nr.3, jį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
2.24. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
2.25. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
2.26. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
2.27. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
2.28. už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui perduoda trumpo saugojimo bylas, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
2.29. atlieka Skyriaus socialinių išmokų specialisto, atsakingo už išmokų vaikams administravimą, funkcijas, jo atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
2.30. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

____________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041