school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytos asmenų teisės:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam") asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas");
 • prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninėmis priemonėmis) Utenos rajono savivaldybės administracijai adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Rašytinis prašymas teikiamas valstybine kalba, turi būti aiškus ir suprantamas, parašytas įskaitomai, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.
Administracija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma
Aukščiau nurodytos teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679  ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas
Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną: Justina Kavarskienė, tel. (8 389) 43537, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Jeigu asmuo nesutinka su Utenos rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041