1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie sudarytas sutartis

2017-10-02

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis įvykdė mažos vertės viešąjį pirkimą „Projektų vertinimo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – vietos plėtros strategijos projektų vertinimo paslaugos (administracinės, naudos ir kokybės bei vertinimo ataskaitų parengimas) (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: IĮ ,,Sėkmingi sprendimai".
Numatoma bendra sutarties vertė: 6000,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-7 pasirašyta 2017-09-18.

2017-05-18

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas)" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas). Gauti trys tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB ,,ARG Baltic".
Numatoma bendra sutarties vertė: 4772,24 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-5 pasirašyta 2017-05-18.

2017-05-04

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas. Gauti du tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Asociacija Iniciatyvų tinklas.
Numatoma bendra sutarties vertė: 9 900,00 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-4 pasirašyta 2017-05-04.

2017-04-18

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas. Gauti trys tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Asociacija Iniciatyvų tinklas.
Numatoma bendra sutarties vertė: 9 500,00 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-3 pasirašyta 2017-04-19.


2015-11-26

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.
Pirkimo objekto charakteristikos:
• A4 formatas;
• Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;
• Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;
• Leidinys spalvotas.
Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:
• vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
• atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ Utenos verslo informacijos centras.

II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300056112, Bažnyčios g. 1, 28242 Utena.

II.3. Bendra sutarties vertė: 7200,00 EUR su PVM.

II.4. Subtiekėjai – nenumatyta.

Joomla templates by a4joomla