1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

2017-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 – „Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos"; kodui – 71230000-9 ,,Architektūros projektų konkursų organizavimas".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
I.2.3. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
Pateikti Dauniškio parko įrengimo papildymo projektą, kuriame būtų:
2.3.1. Pateikti Dauniškio parko teritorijoje naujų įrenginių ir statinių išdėstymo ir jų architektūrinius - konstrukcinius sprendinius, numatant:
2.3.1.1. Atviro plaukimo baseino ežere įrengimą su jam reikalinga infrastruktūra. Baseinas turėtų būti sudarytas iš kelių dalių- viena jų skirta mažiems vaikams, kita- paaugliams ir suaugusiems. Vaikų dalis numatoma sekli, joje turi būti numatyti pramogų elementai- čiuožynės į vandenį, sėdėjimo vietos ir kt. Paauglių -suaugusių dalyje numatomas gilesnis baseinas su plaukimo takeliais (ne mažiau 4 vnt.) ne trumpesniais, kaip 25 m ilgio. Numatomi skirtingo aukščio tramplinai. Baseino zonoje numatyti valčių ir vandens dviračių prieplauką. Baseinas žiemą galėtų būti naudojamas kaip čiuožykla.
2.3.1.2. Vasaros arbatinę - ledainę- cukrainę su dengta lauko terasa, nuo kurios būtų galima stebėti fontaną ir pateikti jos architektūrinius sprendimus.
2.3.1.3.Sėdėjimo vietų įrengimą fontano stebėjimui (galima projektuoti šalia vaikų žaidimų aikštelės panaudojant natūralų šlaitą, pertvarkant pagrindinio įėjimo zoną, prie ežero kranto). Gali būti numatomos kelios skirtingų tipų sėdėjimo vietos.
2.3.1.4. Pavėsines/pergoles su apželdinimu, jų architektūrinius sprendimus. Pavėsinės gali būti skirtingų dydžių, tipų, įvairiose vietose, tačiau turi sietis stilistiškai.
2.3.1.5. Lauko baldus ir teniso stalą išgrįstoje aikštelėje prie lauko tinklinio aikštelės.
2.3.1.6. Pateikti remontuojamų, rekonstruojamų ir atnaujinamų statinių ir įrenginių konstrukcinius,
architektūrinius sprendimus:
2.3.1.7.Esamos vaikų aikštelės patobulinimą, naujus vaikų įrenginius, kuriais taip pat galėtų naudotis vaikai su negalia.
2.3.1.8.Medinių takų pelkėtoje ežero pakrantėje rekonstravimą (gali būti panaudota plastiko medžiaga). Tako ilgis apie 700 m.
2.3.2.Baseino, vasaros arbatinės ir sėdėjimo vietų įrengimas turi neviršyti 500 000 Eur. sumos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Baltican LTD", įm. k. 300917703, Savanorių pr.286A, 49474 Kaunas.
II.3. Paskirta premija: 750,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlytas geriausias pasiūlymas.

2017-09-18
Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą „Projektų vertinimo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas".
Pirkimo objektas – vietos plėtros strategijos projektų vertinimo paslaugos (administracinės, naudos ir kokybės bei vertinimo ataskaitų parengimas) (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: IĮ ,,Sėkmingi sprendimai".
Numatoma bendra sutarties vertė: 6000,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlyta mažiausia kaina.

2017-06-26

Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Mokymo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas".
Pirkimo objektas – vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei Utenos miesto vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo organų narių mokymo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ ,,Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras".
Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300099658, Nugalėtojų g. 21D, 10105 Vilnius.
Numatoma bendra sutarties vertė: 13 030,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlyta mažiausia kaina.

2015-12-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.

Pirkimo objekto charakteristikos:

· A4 formatas;

· Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;

· Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;

· Leidinys spalvotas.

Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:

· vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

· atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ Utenos verslo informacijos centras

II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300056112, Bažnyčios g. 1, 28242 Utena

II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 7200,00 EUR su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitika pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Joomla templates by a4joomla