1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2011 m. lapkričio mėn.

2011-11-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) R. Valentukevičiaus individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad.Nr. 8257/0008:288 Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. specialųjį kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.
Planavimo tikslas : ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymas žemės ūkio paskirties žemės sklype 8257/0008:288.
Planavimo organizatorius: Vilgelmina Viškelienė, gyv. Labdarių g.2-9, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas: R. Valentukevičiaus individuali įmonė, Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r., tel. 8-614-49475.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka- planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne vėliau, nei iki 2011-12-13d.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose- Sprakšių g. Nr.1, Vyžuonos, LT-28371, Utenos r. Tel. 8-614-49475, nuo 2011-11-29 iki 2011-12-13 (10 darbo dienų).
 

2011-11-28
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617 ir Žin., 2006. Nr.66-2429 Žin.,2010, Nr.159-7205) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112- 4189; Žin., 2010, Nr.78-4010) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad sklype (kadastro Nr.8270/0010:159), kuris nuosavybės teise priklauso UAB Bareikio vairavimo mokyklai, bendrąja tvarka pradedamas rengti šio žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į inžinierinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (praktinio vairavimo mokymo aikštelei įrengti) Pramonės g. 17c, Utenos m. (detaliojo plano keitimas), detalusis planas.
Planavimo tikslas ir uždaviniai :
1.Pakeisti žemės sklypo (kad.Nr.8270/0010:159 Utenos m.k.v.,1,1357ha), esančio Pramonės g.17c, Utenos mieste, žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į inžinierinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (praktinio vairavimo mokymo aikštelei įrengti)(detaliojo plano keitimas);
2. Nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
3. Buvo atlikta atranka planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. Nustatyta (nustatymo išvada 2011-11-21 Nr.(5.1)-s-1580), kad atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;
Susipažinti su poveikio aplinkai išvada ir detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011-12-01 iki 2012-01-03 UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, Utenio a.6, Utena, tel/faks 8-389 56554.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2011-12-19 iki 2012-01-03 Utenos raj. savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje. Pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento teikti/siusti paštu planavimo organizatoriui UAB Bareikio vairavimo mokyklai iki 2012-01-04 (iki viešo susirinkimo ir jo metu), adresu: Smėlio g.19-100, Utena. Viešas susirinkimas vyks 2012-01-04 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas), Utenio a.4, Utena. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatorius – UAB Bareikio vairavimo mokykla (Smėlio g.,19-100, Utena);
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8-389 64030).
Plano rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2011-11-25
UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtus:
1. „Žemės sklypo (kad. Nr.8201/0013:80) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimo iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį detalųjį planą(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. AĮ-421; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 17 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010 m. liepos 15 d. Nr. AR4-92; 2011 m. spalio 3 d. sutartis Nr. SS-T/11-070/R).Planuojamos teritorijos adresas – Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų  sen., Utenos r.  Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją – administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimas iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį. Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos (esama). Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. gruodžio 14 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, Utena) ir Leliūnų seniūnijoje (Liepų g.1, Leliūnų mstl.) nuo 2011 m. gruodžio 30 d. iki 2012 m. sausio 16 d. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2012 m. sausio 16 d. 11.00 val. Antalgės bibliotekoje (Tuopų g. 9, Antalgė). Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į planavimo organizatorių bei plano rengėją.
2. „Žemės sklypo suformavimo Tauragnų miestelio senosioms kapinėms detalųjį planą(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. AĮ-135; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 8 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. kovo 8 d. Nr. AR4-21; 2011 m. spalio 3d. sutartis Nr. SS-T/11-071/R). Planuojamos teritorijos adresas – Ežero g., Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r. Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas Tauragnų miestelio senosioms kapinėms ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – konservacinės paskirties žemė – kultūros paveldo objektų žemės sklypai (nustatoma). Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. gruodžio 14 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, Utena) ir Tauragnų seniūnijoje (A.Musteikio g. 35, Tauragnų mstl.) nuo 2011 m. gruodžio 30 d. iki 2012 m. sausio 16 d. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2012 m. sausio 16 d. 13.00 val. Tauragnų seniūnijos patalpose. Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į planavimo organizatorių bei plano rengėją.
3. „Žemės sklypo suformavimo privažiavimui prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo (teritorija prie Aukštakalnio gatvės, Utenos mieste) detalųjį planą(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 31  d. įsakymas Nr. AĮ-280; Utenos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 29 d. patvirtinta planavimo darbų programa; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. balandžio 29 d. Nr. AR4-51; 2011 m. rugsėjo 30 d. sutartis Nr. SS-T/11-068/R). Planuojamos teritorijos adresas – prie Aukštakalnio gatvės, Utenos mieste. Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas privažiavimui prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir/ar pobūdis – kitos paskirties žemė – inžinerinės infrastruktūros teritorija (nustatoma). Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2011 m. gruodžio 14 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, Utena) nuo 2011 m. gruodžio 30 d. iki 2012 m. sausio 16 d. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2012 m. sausio 16 d. 9.00 val. Utenos rajono savivaldybės patalpose, trečiame aukšte, posėdžių salėje. Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į planavimo organizatorių bei plano rengėją.
Planavimo organizatorius:Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 , http://www.utena.lt
Planų rengėjas:UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 27884333, faks. (8–5) 2788789  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.s-strategija.lt/http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/extlink.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888.
Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: 2011 m. spalis – 2012 m. kovas. Dokumentai rengiami, viešinami ir derinami bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimo tavrka. Pasiūlymus ir pageidavimus prašome teikti raštu planavimo organizatoriui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2011-11-19
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiami žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – gatvės, esančios Utenos mieste: Žemaitės g., Rūtų g., S. Dariaus ir S. Girėno g., V. Kudirkos g., Krašuonos g., Ežero g., Papievių g., Mindaugo g., Šilo g., S. Daukanto g., Draugystės a., Meldų g., Kaštonų g. ir gatvei nuo Užpalių g. iki Pušyno g.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo laikraštyje.

2011-11-19
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr.91 - 4815), rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo padalijimas į 4 sklypus, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena ), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo laikraštyje.

2011-11-18
Planavimo reikalų rengėjas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius ( Utenio a. Nr.4, Utena, tel.: ( 8 389 ) 64030 informuoja apie pradedamus rengti žemės sklypo planus, prilyginamo detaliojo 
teritorijų planavimo dokumentui. 
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – žemės sklypo padalinimas Vilniaus gatvė Nr. 127 , Utena . 
Planavimo tikslai ir uždaviniai : naudojamo žemės sklypo padalinimas į keturis atskirus sklypus (paskirtis – kita, naudojimo būdas - bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis-urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių ).
Planavimo reikalų rengėjas-- Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a.Nr. 4, Utena, tel. 8 389 64030)
Planavimo pareiškėjas : Gražina Aleknevičienė, Ukmergės gatvė Nr.29.
Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas- R.Verbicko tyrinėjimų įmonė, adresas: Kauno gatvė Nr. 37, LT-28249 Utena, tel. 8 389 62087, el.p. verbicko.tyrinė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planų rengėjui 10 darbo dienų po paskelbto skelbimo internetiniame tinklalapyje.
 

2011-11-17
Informuojame, kad rengiamas  žemės sklypo, esančio Utenos apskr., Utenos r. sav., Šeduikių k., kadastro Nr. 8207/0006:39 BILIAKIEMIO k.v., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriai – UAB „Agrovalda”.
Planavimo tikslas: žemės sklypo atidalijimas į tris sklypus, paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti iki 2011m. gruodžio 05 d. Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2011 m. gruodžio 07 d. 11 val. Utenos žemėtvarkos skyriaus patalpose.
Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.
Pareikšti savo pasiūlymus ir pastabas galima:
- Statybininkų g. 7-205, Kaunas, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., arba tel.  8-687-17787.
- elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

2011-11-16
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 - 4815), pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planuojamos teritorijos pavadinimas ir adresas – naudojamo žemės sklypo padalijimas į 4 sklypus, Ladygos g. 20, Utena.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Vieta susipažinti su preliminaria schema - Utenos rajono savivaldybės administracija, (105 kab., Utenio a. 4, Utena), telefonas pasiteirauti 8 389 64059.

2011-11-16
Planavimo reikalavimų rengėjas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64030) – informuoja, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo  dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos  aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2010 m. liepos 21 d. nutarimu  Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91 -  4815), pradedami rengti žemės sklypų planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo  dokumentui.
          Planuojamų teritorijų pavadinimai ir adresai – gatvės, esančios Utenos mieste: Žemaitės g.,  Rūtų g., S. Dariaus ir S. Girėno g., V. Kudirkos g., Krašuonos g., Ežero g., Papievių g., Mindaugo g., Šilo g., S. Daukanto g., Draugystės a., Meldų g., Kaštonų g. ir gatvei nuo Užpalių g. iki Pušyno g.
          Planavimo organizatorius  - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
Vieta susipažinti su preliminaria  schema - Utenos rajono savivaldybės administracija,  (105 kab., Utenio a. 4, Utena ),  telefonas pasiteirauti  8 389 64059.

2011-11-14
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" rengiamas žemės sklypo, Davainių Girios vs., Leliūnų sen., Utenos r. sav. (kad. Nr. 8250/0008:37 Pakalnių k.v.) formavimo-pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus, viename iš sklypų suformuojant atskirą namų valdą.
Projekto organizatoriai - Algimantas Šaltenis, Vanda Traškienė, Emilija Zita Šaltenytė.
Projekto rengėjas - UAB „PROJEKTITA”, A. P. Kavoliuko g. 17-263, LT – 04322, Vilnius. tel.: +37060066692, el.paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu. 2011 m. lapkričio 18 d. – 2011 m. gruodžio 01 d. UAB „PROJEKTITA” patalpose, adresu A. P. Kavoliuko g. 17-263, Vilnius.

2011-11-14
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Gailiešionių k., Užpalių sen., Utenos r. sav. (kadastrinis Nr.8274/0006:233) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: UAB „Prince Bona”
Projekto rengėjas: D.Gudavičienės įmonė, tel.: 8 699 54565
el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2011 m. lapkričio 30 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui D.Gudavičienės įmonės buveinėje adresu: Savanorių pr. 347- 405, Kauno mieste.
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2011 m. gruodžio 1 d. 11 val. Utenos žemėtvarkos skyriaus patalpose.

2011-11-11
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ( Žin., 2004, Nr.21-617 ir Žin., 2006, Nr.66-2429) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) UAB “Romas ir Virgis” informuoja, kad rengiamas bendraja tvarka teritorijos, esančios Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r., nuosavybės teise priklausančios Zitai Linkevičiūtei, detalusis planas:
„Žemės sklypo (kad. Nr.8207/0002:131) padalinimas į tris atskirus sklypus, numatant dviejų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją ir trečio – iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – inžinierinės infrastruktūros teritoriją“.
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima UAB „Romas ir Virgis„ patalpose adresu: Utenio a. 6, Utenoje nuo 2011.11.15 iki 2011.12.16 d.
Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje ir Utenos seniūnijoje nuo 2011.12.05 iki 2011.12.16 d.
Pasiūlymus teikti galima iki 2011 m. gruodžio mėn.19 d. UAB “Romas ir Virgis “, Utenio a. 6, Utena, tel.faks 8-389 56554 (iki susirinkimo pabaigos).
Viešas susirinkimas vyks 2011 m. gruodžio mėn. 19 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (III aukštas), Utenio a. 4, Utenoje. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami.
Planavimo organizatorius – Zita Linkevičiūtė (Taikos g. 180-17, Vilnius).
Planavimo sąlygų rengėjas – Utenos raj. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir statybos skyrius (Utenio a. 4, Utena 64030).
Projekto rengėjas - UAB “Romas ir Virgis”, Utenio a. 6, 28244 Utena, tel/faksas 8-389 56554.

2011-11-10
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78 - 4010) G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė informuoja apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos detalųjį planą:
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0840-9012, kadastrinis Nr. 8260/0005:381) pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją, Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r. (0,1914 ha).
Planavimo tikslai
• Pakeisti sklypo (kadastrinis Nr. 8260/0005:381) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją;
• nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei nustatyti apribojimus minėtam sklypui.
Planavimo darbų programa
• Parengiamasis etapas;
• Rengimo etapas:
- koncepcijos nustatymo stadija: atlikti Garnelių kaimo teritorijos dalies (Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinė zona 3/K) projektinius pasiūlymus ir vystymo koncepsiją sklypui kadastrinis Nr. 8260/0005:381;
- parengti detaliojo plano sprendinius;
• Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
• Baigiamasis etapas.
SPAV šiam projektui neatliekamas, nes planuojamas sklypas yra Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įtakos zonoje ir šiems sprendiniams neprieštarauja.
Informuojame, kad planuojamam sklypui detaliojo plano rengimo etape parengta vystymo koncepcija patvirtinta Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2011-10-27 dienos sprendimu Nr. TS-364. Minėtos vystymo koncepcijos pagrindu yra parengtas detalusis planas. Apie patvirtintą koncepciją yra paskelbta vietinėje spaudoje: laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenos apskrities žinios“ bei Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt.
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2011 m. gruodžio mėn. 19 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje ( III aukštas ). Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais visą visą detaliojo plano rengimo laikotarpį galima G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose. 10 darbo dienų projektiniai sprendiniai bus viešai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje ir Sudeikių seniūnijos patalpose ( nuo 2011-12-06 iki 2011-12-19).
Planavimo organizatorius – Gytis Šatkauskas (Ąžuolijos g. 15, Utena, tel.8-611-12739);
Detaliojo plano rengėjas - G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 55504).
Planavimo terminai: Pradžia - 2011 m. III ketvirtis, pabaiga - 2012 m. I ketvirtis.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo L. Šeduikytė, tel 8-616-70223, e-paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. http://www.utena.lt/sites/all/modules/extlink/mailto.png); padding-right: 12px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
 

2011-11-02
Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (žemės skl. Kad. Nr.: 8260/0007:29, esančio Luknių k., Sudeikių sen., Utenos r.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Plamavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius: Dalia Bacevičienė, Birutė Velutienė, Stanislovas Braukyla.
Projekto rengėjas: UAB „Krianta“, Žalgirio g.131,Vilnius(8 5) 277 9655.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui.
Su projektu galima susipažinti nuo 2011m. Lapkričio 02 d. iki 2011m. Lapkričio 27 d. UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 671 31784.

Joomla templates by a4joomla