1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2018 m. gruodžio mėn.

2018-12-18

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013-07-16, Nr. 76-3824) ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, planavimo iniciatorių (-ius) pagal įgaliojimą Nr.NK-743 atstovaujanti projekto rengėja Aušra Misiūnienė informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė šiuos sprendimus Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.TS-156 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje", keitimo procese:
• įsakymą 2018-02-07 Nr.AĮ-122 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) pakeitimui" (pridedama);
• 2018-03-08 priėmė įsakymą Nr.AĮ-245 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo (pridedama)";
• 2018-03-15 priėmė įsakymą Nr.AĮ-278 „Dėl planavimo darbų programos vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti patvirtinimo (pridedama);
• pasirašė Teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2018-03-19 sutartį Nr.S9-18.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (žr. Planavimo darbų programos p.13.).
Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8270/0002:14 Utenos m. k.v., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją; Patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus žemės sklype, kurio kadastro Nr. 8270/0002:14 Utenos m. k.v.
Planavimo uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; Patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus (pastatų aukštis, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona, linija ir kt.) atsižvelgiant į Utenos m. bendr. planą; Patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Planuojama teritorija: Teritorijos tarp Užpalių, Vaižganto ir Rašės gatvių Utenos mieste, detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.TS-156, galiojimo riba. Detaliojo plano galiojimo riba iš esmės apima visą keičiamą detalųjį planą, tačiau sprendiniai kituose žemės sklypuose (teritorijose) nekeičiami, todėl pakeitimų galiojimo riba ir sprendinių riba apima tik žemės sklypą Nr.8270/0002:14.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena; www.utena.lt; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel.(8 389) 611600.
Planavimo iniciatoriai - Žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 8270-0002-0014, kadastro Nr. 8270/0002:14, Utenos m. k. v., esantis Užpalių g.74, Utena, savininkai.
Detaliojo plano rengėjas - pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.656727 dirbanti architektė AUŠRA MISIŪNIENĖ, atestato Nr.A1930, išd. 2013.03.15 (buveinė Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. mob. 8-652-96318).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.TPDRIS.lt), taip pat detaliojo plano rengėjui (Aušra Misiūnienė, buv. Vilniaus g. 103, Molėtai) ir organizatoriui visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu termino pabaigos (viešo susirinkimo pabaigos).
Vieša ekspozicija – su detaliojo plano sprendiniais ir kitais, su šiuo detaliuoju planu susijusiais dokumentais, galima susipažinti nuo 2019m. sausio mėn. 4 d. iki sausio mėn. 15d. Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.TPDRIS.lt; bylos TPD Nr. K-VT-82-18-164), plano rengėjo patalpose (Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. mob. 8-652-96318, darbo laikas I-V, 8.00-12.00;13.00-17.00); ir pas planavimo organizatorių Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (107 kb., Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena).
Viešo susirinkimo vieta ir laikas – Viešas susirinkimas įvyks 2019m. sausio mėn. 15d. 16.00val. Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (107 kb., Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena).

2018-12-17

INFORMUOJAME, KAD PARENGTOS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto svetainė: www.utena.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo", Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531.

Planavimo tikslai: peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas; peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą; peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas; integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Planavimo uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; išskirti urbanizuotus, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; pakeisti Bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo".

Informuojame, kad parengta Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaita, koncepcija. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt) nuo 2018 12 18 iki 2019 01 21. Taip pat SPAV ataskaita ir koncepcija susipažinimo laikotarpiu bus paskelbta Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt skiltyje „Teritorijų planavimo skelbimai". Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos alternatyvų įvyks 2019 01 22 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Utenio a. 4, LT 28503, Utena, posėdžių salėje III aukšte.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2019 01 22, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi: fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

SPAV ataskaita >>>

KONCEPCIJA >>

ŽEMĖLAPIAI >>>

 

2018-12-06

INFORMUOJAME, KAD PARENGTOS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto svetainė: www.utena.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo", Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531.

Planavimo tikslai: peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas; peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą; peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas; integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Planavimo uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; išskirti urbanizuotus, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; pakeisti Bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo".

Informuojame, kad parengta Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaita, koncepcija. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt) nuo 2018 12 18 iki 2019 01 21. Taip pat SPAV ataskaita ir koncepcija susipažinimo laikotarpiu bus paskelbta Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt skiltyje „Teritorijų planavimo skelbimai". Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos alternatyvų įvyks 2019 01 22 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Utenio a. 4, LT 28503, Utena, posėdžių salėje III aukšte.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2019 01 22, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi: fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Joomla templates by a4joomla