1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2016 m. kovo mėn.

2016-03-22

Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615, el. p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas, tel. (8-37)759028, faks. (8-37)452532, El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planuojamos teritorijos plotas: 1229 kv.m.
Planuojamos teritorijos adresas: Utenos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo uždaviniai: 1. Įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę; 2. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodant: 2.1. Vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.2. vietinės reikšmės viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates; 2.3. vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančius tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus; 2.4. projektuojamus vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.5. vietinės reikšmės vidaus kelius; 2.6. vietinės reikšmės vidaus kelių ilgį, plotį, dangą; 3. Išskirti viešųjų kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms funkcionuoti reikalingus servitutus, numatyti kelių infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 4. Sudaryti vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą; 5. Reglamentuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarką.
Planavimo proceso etapai: 1. Parengiamasis etapas; 2. Rengimo etapas; 3. Baigiamasis etapas.
Rengimo terminai: 2015-08 - 2016-04.
Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Specialiojo plano sprendiniai bus eksponuojami 2016.04.08 - 2016.04.21 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Utenos rajono savivaldybės, Utenos seniūnijos, Leliūnų seniūnijos, Kuktiškių seniūnijos, Daugailių seniūnijos, Tauragnų seniūnijos, Sudeikių seniūnijos, Saldutiškio seniūnijos, Vyžuonų seniūnijos, Užpalių seniūnijos skelbimų lentose bei Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo specialiojo plano raštu galima teikti planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, LT-28503, Utena) bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki susipažinimo su specialiojo plano sprendiniais pabaigos (2016-04-21). Teikiant pasiūlymą, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Maironio g. 9, Utena.

2016-03-22

Informacija apie pradedamą rengti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimą

Pradedamas rengti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. AĮ-452 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo").

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61620, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Plano rengėjas: UAB „Elberta", Partizanų g. 56-60, Kaunas; tel. (8 682) 43413, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Projekto vadovas Donatas Duoba.

Planuojama teritorija: Utenos miesto savivaldybės teritorija – plotas apie 2974 ha.

Planavimo tikslai:
1. Peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
3. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
4. Nustatyti miesto plėtros infrastruktūros vystymo prioritetus;
5. Peržiūrėti susisiekimo infrastruktūros sprendinius;
6. Atlikti esamos būklės analizę, parengti sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.

Planavimo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
4. Patikslinti miesto bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
5. Išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis;
6. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
7. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį. Sukurti pagrindinius architektūrinę estetiką pabrėžiančius spalvinės palėtės ir medžiagiškumą principus;
8. Pakeisti bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 patvirtintas Teritorijų planavimo normas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui – Utenos rajono savivaldybės administracijai – raštu teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpiu iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimo metu. Planavimo organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus.

Informaciją apie projektą teikia:
Planavimo organizatoriaus atstovas – Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas) Evaldas Rimas, tel. (8 389) 64030, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Projekto rengėjo atstovas – Donatas Duoba, tel. (8 682) 43413, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-03-14

INFORMACIJA APIE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ (SPAV)

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. AĮ-234 priėmė sprendimą neatlikti Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano strateginio sprendinių aplinkai vertinimo.

Susipažinti susprendimo motyvais ir vertinimo subjektų išvadomis bei pareikšti motyvuotas pastabas raštu galima planavimo organizatoriui arba rengėjui. Išsamesnė informacija tel. (8 389) 640 30, 64 058, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , arba tel. (8 37) 759028, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras bus skelbiama papildomai.

2016-03-03

Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. Dl-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Utenos rajono Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPA V) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą nerengti pilno SPAV darbo, taip pat vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto išteklių naudojimo specialiojo plano sudarymo baigiamasis etapas. Detalesnė informacija ir brėžinys >>>

Joomla templates by a4joomla