1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2015 m. gegužės mėn.

2016-05-09

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą

Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. AĮ-360.

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Planavimo tikslai:
- peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas;
- peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
- reglamentuoti galimybę keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, nerengiant teritorijų planavimo bei žemėtvarkos planavimo dokumentų;
- peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas;
- peržiūrėti inžinerinės infrastruktūros sprendinius (numatyti naujas vietas degalinėms statyti, peržiūrėti esamų mobiliojo ryšio bazinių stočių vietas ir reglamentuoti naujų vietų parinkimo galimybę);
- išnagrinėti sodininkų bendrijų teritorijas, numatant jų konversiją į gyvenamąsias teritorijas;
- parengti teritorijos apie Alaušo ežerą reglamentavimo schemą;
- sutikslinti Bendrojo plano sprendinius su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir Utenos apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniais;
- peržiūrėti ir įvertinti sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
- integruoti į Bendrojo plano sprendinius šiuos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus (Gaspariškių kaimo specialųjį planą, Garnelių kaimo dalies ir Padbuožės kaimo dalies specialųjį planą);
- integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d., numatytas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas.

Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2015-05-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą. Projekto tikslas - žemės sklypo (kadastro Nr.8250/0010:28), esančio Plento g. 2, Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r., padalijimas į tris sklypus, suformuojant du žemės ūkio paskirties žemės sklypus ir vieną kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą, esamo gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų eksploatacijai. Planavimo iniciatoriai-Audrius Rupšys ir Agnė Rupšienė. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (Kauno g.37-35, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2015-05-28
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", informuojame Jus, kad rengiamas supaprastinta tvarka žemės sklypo, esančio Padbuožės k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. (skl. Kad. Nr. 8260/0005:0347) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai - padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į aštuonis sklypus, pakeičiant visų naujai suformuotų sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
Projekto iniciatorius – UAB „Medvalda" direktorius Vaidas Trinkūnas.
Projekto rengėjas – UAB "Matavimai", Vilniaus g. 3-2, Utena. Telefonai pasiteiravimui: 8-60818198, El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Su rengiamu projektu galite susipažinti adresu: Vilniaus g. 3-2, Utenoje. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti. Pasiūlymus ir (ar) pastabas teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai.

2015-05-27

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija" rengiamą žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės daliai, esančiai Utenos m. Utenos r. sav., eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo, reikalingo Miškininkų gatvės dalies eksploatacijai, suformavimas valstybinėje žemėje.
Specialiojo plano pareiškėjas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyrius, Maironio g. 9, Utena.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija". Verkių 30B, Vilnius.
Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – esantis Utenos m., Utenos r. sav., kadastrinis Nr.: 8270/0019:433
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Verkių 30B, Vilnius, nuo 2015-06-01 iki 2015-06-15 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

2015-05-27

UAB „GEODEMA" informuoja apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Sarakalnio vs. 1, Saldutiškio sen., Utenos r. Planavimo organizatoriai – D. Kaktienė, J. Ruzgas, V. Ruzgas. Projektas rengiamas pagal LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo". Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui rengti pagrindas – NŽT prie ŽŪM Utenos skyriaus vedėjo leidimas 2012 m. gruodžio mėn. 21 d. Nr. 41L-(14.41.36.)-142.
Plano rengėjas: UAB „GEODEMA", Liejyklos g. 3, Vilnius.
Susipažinti su projektu galima Utenos r. savivaldybės teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, Utena ir projekto rengėjo UAB „GEODEMA" patalpose Liejyklos g. 3, Vilnius, nuo š.m. birželio 2 d. iki birželio 15 d. Tel.: 868729400.

2015-05-27

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2015 m. gegužės 18 d. Nr. 23-15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į AB „Utenos melioracija" 2015-05-05 d. prašymą Nr. 2-275, nusprendžiu

pradėti Utenos rajono Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: AB „Utenos melioracija"
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. 11p-15, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, AB „Utenos melioracija" 2015-05-05 d. prašymas Nr. 2-275.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2015-06-02 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2015-06-02.
Sprendimas dėl Utenos rajono Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2015-06-05.

2015-05-20
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 8280/0003:52 Vyžuonų k. v.), esančio A. Masionio g. 7, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Projekto organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 (389) 61620).
Projekto iniciatorius – Milda Karpovienė (Taikos g. 13-13, Utena).
Projekto rengėjas – IĮ „VS geogis" (Maironio g. 17-113, Utena, tel. 8 (652) 25952, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki birželio 5 d. adresu: Maironio g. 17-113, Utena. Pasiūlymus teikti raštu projekto organizatoriui arba rengėjui iki 2015 m. birželio 5 d.

2015-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0019:7, Nr. 8270/0019:3 ir Nr. 8270/0019:92), esančių Molėtų g. 41, 41A, Utenos m., pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – trijų gretimų žemės sklypų ribų pakeitimas (perdalijimas).
Projekto organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 (389) 61 620).
Projekto iniciatoriai – Nomeda Stundžienė (Molėtų g. 41, Utena), Artūras Stundžia (Molėtų g. 41A, Utena).
Projekto rengėjas – G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonė (Maironio g. 4, Utena, tel. 8 (389) 55 307).
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 m. gegužės 13 d. iki gegužės 27 d. projekto rengėjo G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimo įmonės patalpose (Maironio g. 4, Utena, II a.). Pasiūlymus galima teikti raštu projekto organizatoriui, iniciatoriams arba rengėjui.

2015-05-12

Parengti Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialiojo plano sprendiniai. Susipažinti su Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialiojo plano sprendiniais, galima nuo 2015 m. gegužės 8 d. iki gegužės 29 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, 107 kab. (Utenio a. 4, LT-28503 Utena), planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. gegužės 8 d. iki gegužės 29 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų stende I aukšte (Utenio a. 4, LT-28503 Utena). Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. gegužės 29 d. 10:00 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje III aukšte, 325 kab. (Utenio a. 4, LT-28503 Utena).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel.: (8-389) 61620. Informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas) Evaldas Rimas, tel. (8-389) 64030, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir vyr. specialistė Jūratė Paragytė tel. (8-389) 64058, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Specialiojo plano rengėjas – KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, tel. (8-37) 451342, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Projekto vadovas Evaldas Ramanauskas, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Aiškinamasis raštas ir brėžiniai >>>

Joomla templates by a4joomla