1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Zita Mackevičienė

Kontaktas

vyr. specialistė

Adresas:
Utenio a. 7, 722 kab.

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 64013

Mob.telefonas: +370 686 62331

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų, meno studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, kultūros politikos ir programų rengimo, kultūros įstaigų veiklos, asociacijų veiklos, autoriaus ir gretutinių teisių, kitose su skyriaus veikla susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) A1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir koordinuoja etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.2. koordinuoja Utenos rajono savivaldybės tarybos įsteigtų kultūros įstaigų veiklą etninės kultūros ir kultūros programų įgyvendinimo srityje;
7.3. inicijuoja ir koordinuoja projektų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos fondų lėšų, rengimą ir įgyvendinimą visuomeninių organizacijų (asociacijų) bei religinių bendruomenių veiklos srityje, teikia metodinę pagalbą asmenims, rengiantiems projektus;
7.4. koordinuoja ir administruoja tarpinstitucinės ilgalaikės tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategijos ir tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2016-2020 metų programos įgyvendinimą;
7.5. koordinuoja dokumentų rengimą tradicinių amatų meistrų valstybės stipendijoms, tradicinio amato meistro vardui gauti, tradicinių amatų produktams sertifikuoti ir mokymo programoms patvirtinti;
7.6. koordinuoja ir inicijuoja liaudies meno kūrėjų veiklą Utenos rajone;
7.7. dalyvauja įvairiose darbo grupėse, etninės globos tarybos veikloje pagal savo kompetenciją;
7.8. koordinuoja rajoninių turų Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis", Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis", konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas", Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis" komisijų veiklą;
7.9. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – renka informaciją apie mokymosi poreikius, supažindinti savivaldybės kultūros įstaigas su planuojamais kvalifikacijos kėlimo renginiais, koordinuoja konkrečių kultūros darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose klausimus;
7.10. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka:
7.10.1. parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į savivaldybės administracijos archyvą, suėjus terminui nuolatinio saugojimo bylas perduoda į Utenos apskrities archyvą;
7.10.2. kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus, nustatyta tvarka parengtus dokumentus derina su Utenos apskrities archyvu;
7.11. renka ir teikia teisės aktais numatytą informaciją, duomenis savo kompetencijos klausimais Skyriaus internetinės svetainės puslapiui, nuolat juos atnaujinti;
7.12. kaupia ir teikia statistinius duomenis valstybės ir savivaldybės įstaigoms apie savivaldybės tarybos įsteigtų kultūros įstaigų veiklą, rengia statistines ataskaitas;
7.13. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.14. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.15. rengti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
1. Darbas su NVO ir religinėmis bendruomenėmis, jų veiklai paskirtų prioritetų paskelbimas bei lėšų paskirstymas, ekspertų komisijos darbo organizavimas. 2019 m. NVO ir Religinių bendruomenių projektų vertinimo procesas, reikalingų dokumentų paruošimas, ataskaitų surinkimas ir analizės pateikimas. Planuoti ir organizuoti projektų įgyvendinimo kontrolę bei kitas veiklas, vykdant projektų vykdymo priežiūrą. Teikti kultūros institucijų darbuotojams ir kaimiškųjų bendrijų bei asociacijų nariams metodinę pagalbą projektų rengimo ir veiklos klausimais.
2. Koordinuoti ir surengti rajonines ir regionines parodas:
2.1. Liaudies meno meistrų „Aukso vainikas" darbų parodą Utenoje ir Aukštaitijos regione.
2.2. Lietuvos moksleivių liaudies dailės darbų konkurso parodą „Sidabro vainikėlis" rajoninį turą ir regioninį (dalyviai iš Anykščių Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Švenčionių, Širvintų, Utenos, Zarasų, Vilniaus rajonai, Visagino savivaldybė) Anykščiuose.
3. Surengti Utenos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis" Utenos meno mokykloje.

Joomla templates by a4joomla