1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Jūratė Misiūnienė

Kontaktas

skyriaus vedėja

Adresas:
Utenio a. 7, 721 kab.

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 63891

Mob.telefonas: +370 612 46238

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų, meno studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;
6.3. išmanyti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, kultūros politikos ir programų rengimo, kultūros įstaigų veiklos, autoriaus ir gretutinių teisių, kitose su skyriaus veikla susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, sutelkti skyriaus specialistus komandiniam darbui;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti skyriaus nuostatų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, laiku inicijuoti jų pakeitimus, papildymus. Kontroliuoja pavaldžių specialistų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.2. inicijuoja ir koordinuoja įvairių programų, strateginių, investicinių projektų kultūros srityje, finansuojamų iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES programų, įgyvendinimą;
7.3. dalyvauja formuojant savivaldybės įvaizdį kultūros srityje, užtikrinti skyriaus internetinės svetainės puslapio funkcionavimą, nuolatinį teisės aktais numatytų duomenų atnaujinimą;
7.4. planuoja, organizuoja kultūros ir jaunimo politikos strategiją savivaldybėje ir kontroliuoja įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros politikos formavimo;
7.5. koordinuoja savivaldybės tarybos įsteigtų kultūros įstaigų veiklą bendriesiems strateginiams tikslams pasiekti, kultūros politikai įgyvendinti;
7.6. inicijuoja ir organizuoja kultūros įstaigų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą, jų finansavimą. Teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl kultūros centrų, bibliotekų ir muziejų tinklo nustatymo, jo struktūros formavimo ir plėtotės;
7.7. koordinuoja ir administruoja projektus kultūrinės veiklos srityje, tvarkyti finansavimo dokumentus;
7.8. koordinuoja paveldo objektų pritaikymo kultūros reikmėms, kilnojamųjų vertybių apsaugos klausimus;
7.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis, kitų savivaldybių kultūros skyriais ir atstovauja skyrių santykiuose su jais;
7.10. analizuoja ir prognozuoja kultūros situaciją savivaldybėje;
7.11. dalyvauja organizuojant konkursus kultūros įstaigų vadovų pareigoms užimti;
7.12. koordinuoja kultūros įstaigų akreditacijos, šių įstaigų kultūros darbuotojų atestacijos vykdymą;
7.13. organizuoja savivaldybės kultūros darbuotojams seminarus, kitus kvalifikacijos kėlimo, renginius, dalijimąsi sukaupta patirtimi;
7.14. inicijuoti ir koordinuoti tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpintis kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
7.15. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą;
7.16. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kultūrinio turizmo plėtros programas;
7.17. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.18. teikia pasiūlymus meno mėgėjų kolektyvų kvalifikacijos kėlimo, aprūpinimo tautiniais kostiumais, muzikos instrumentais klausimais;
7.19. teikia pasiūlymus organizuojant gyventojų poilsį, nustatant masinių renginių viešosiose erdvėse trukmę;
7.20. teikia pasiūlymus formuojant kultūrinės programos savivaldybės biudžetą;
7.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir laiku atsakymų pateikimą į juos;
7.22. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrinti jų įgyvendinimą;
7.23. kontroliuoja priimtų savivaldybės tarybos sprendimų, kuriuos rengė skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.24. vizuoja visų skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui, projektus;
7.25. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


Jūratė Misiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

1. Koordinuoti Utenos rajono Kultūros strategijos parengimą.
2. Koordinuoti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų minėjimo programos priemonių įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Utenos regiono Tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimą Utenos rajone.
4. Koordinuoti Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, rajono meno ir kultūros premijų teikimo projektus.
5. Koordinuoti Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos plėtros programą ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinės edukacijos ir kultūrinės veiklos projektų finansavimą.

Joomla templates by a4joomla