1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vida Musteikienė

Kontaktas

vyr. specialistė

Adresas:
Utenio a. 4, 214 kab.

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 64051

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą ekonomikos krypties ar finansinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžeto apskaitos, finansų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kiekvienai mokyklai ir švietimo paslaugas teikiančiai įstaigai apskaičiuoja pagal sutartinių mokinių skaičių priklausančias mokinio krepšelio lėšas, teikia tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, teikia šiuos duomenis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai;
7.2. atlieka paskaičiavimus dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp įstaigų;
7.3. rengia ir tikslina švietimo įstaigų biudžeto išlaidų planavimo, lėšų panaudojimo, perskirstymo ir kitas tvarkas;
7.4. priima ir tikrina švietimo įstaigų biudžeto išlaidų programų projektus, sudaro suvestines ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų plano sudarymui;
7.5. rengia ataskaitas apie mokinio krepšelio lėšų panaudojimą (pagal mokinio krepšelio lėšų dalis) bei teikia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai;
7.6. tikrina švietimo įstaigų ugdymo planus ekonomiškumo ir racionalumo pagrindu bei lygina juos su bendraisiais ugdymo planais, apie neatitikimus informuoja Skyriaus vedėją bei švietimo įstaigas kuruojančio skyriaus vedėją;
7.7. atlieka švietimo įstaigų išlaidų analizę ir teikia įvairius ekonominius paskaičiavimus bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų perskirstymo ar papildomo skyrimo;
7.8. konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančius darbuotojus finansinės atskaitomybės sudarymo bei finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pateikimo į VSAKIS klausimais;
7.9. kontroliuoja, kad viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio, atsakingi asmenys konsolidavimo procedūras atliktų pagal konsolidavimo kalendorių;
7.10. atlieka konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rankinį duomenų koregavimą VSAKIS;
7.11. sudaro konsolidavimo įrašų registrą ir teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui;
7.12. rengia aukštesnio lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą pagal VSAFAS ir kartu su konsoliduotomis ataskaitomis, pasirašius Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, teikia Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai dėl audito išvados, kartu su audito išvada konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį teikia Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti ir patvirtintą pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
7.13. vykdo einamąją finansų kontrolę Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
7.14. konsultuoja švietimo įstaigų atsakingus darbuotojus programų sąmatų, pedagogų tarifikacijų, ugdymo planų (ekonomiškumo pagrindu) sudarymo, darbo užmokesčio apskaičiavimo, darbo laiko apskaitos, mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir panaudojimo klausimais;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.16. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.17. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


Vida Musteikienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
1. Parengti atmintinę švietimo įstaigų vadovams apie mokymo lėšų panaudojimo galimybes ir naujoves 2019 m.
2. Parengti viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams atmintinę apie 2018 m. finansinės atskaitomybės rinkinių pateikimą į viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą.
3. Parengti 2019 m. mokymo lėšų panaudojimo analizę pagal mokymo lėšų sudedamąsias dalis ir kiekvieną mokyklą.

 

Joomla templates by a4joomla