1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Daiva Šokurovienė

Kontaktas

vyr. specialistė

Adresas:
Utenio a. 4, 213 kab.

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 64039

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto vykdymą ir atskaitomybės sudarymą, finansų kontrolę, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5.mokėti dirbti iždo atskaitomybės programa „Biudžetas", pritaikyta SEPA reikalavimams;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus, gebėti vertinti situaciją ir daryti sprendimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą pagal atskiras pajamų rūšis iždo atskaitomybės programoje „Biudžetas", suderina su mokesčių administratoriais gautas pajamas;
7.2. tvarko Savivaldybės iždo finansinę, Savivaldybės skolinių įsipareigojimų apskaitas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus teisės aktus;
7.3. atlieka finansines operacijas pagal asignavimų valdytojų pateiktas paraiškas, jas registruoja Skyriaus patvirtintuose registruose. Jas patikrinus ir Savivaldybės administracijos direktoriui leidus perveda biudžeto lėšas į asignavimų valdytojų sąskaitas internetine sistema. Mokėjimo dokumentuose nurodo lėšų paskirtį pagal pateiktas paraiškas.
7.4. priima ir tikrina asignavimų valdytojų pristatytas biudžeto vykdymo ketvirtines bei metines biudžeto vykdymo ataskaitas;
7.5. vykdo biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apskaitą pagal asignavimų valdytojus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. priima iš viešojo sektoriaus subjektų pažymas apie gautas finansavimo sumas, sukauptas finansavimo pajamas, gautinas ir grąžintinas finansavimo sumas ir iš pateiktų pažymų duomenų VSAFAS nustatyta tvarka sudaro jų suvestines;
7.7. sudaro specialiųjų tikslinių dotacijų, gautų iš valstybės biudžeto suvestines finansavimo sumų pažymas apie sukauptus gautinų sumų likučius ir pateikia ministerijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
7.8. tvarko socialiai remtiniems asmenims skirtų lėšų apskaitą, teikia paraiškas ir atsiskaito su kredito ištaigomis už lengvatinius kreditus;
7.9. kaupia ir sistemina duomenis tarpusavio operacijų suderinimui ir detalizavimui su viešojo sektoriaus subjektais bei įkelia šiuos duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo sistemos tarpusavio operacijų derinimo sritį;
7.10. rengia žemesnio lygio iždo finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą bei Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduojančiam subjektui;
7.11. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo einamąją kontrolę pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatytą tvarką;
7.12. sudaro Savivaldybės biudžeto vykdymo atskaitomybę teisės aktų nustatyta tvarka – pasibaigus mėnesiui, ketvirčiui ir metams pagal Finansų ministro patvirtintus terminus ir formas priima asignavimų valdytojų pateiktas ataskaitas kompiuterinėje programoje „Finnet", jas suderina, analizuoja, sudaro suvestines iždo atskaitomybės programoje „Biudžetas" ir jas pateikia Finansų ministerijai;
7.13. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


Daiva Šokurovienė Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
1. Parengti ir pateikti skyriaus vedėjai informaciją apie Utenos rajono savivaldybės administracijos paskolų ir palūkanų judėjimą.
2. Parengti ir pateikti skyriaus vedėjai informaciją apie Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 m. sausio 1 d. esančius įsiskolinimus, kurie viršija įsiskolinimus 2018 m. sausio 1d.

Joomla templates by a4joomla