1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Utenos vaikų lopšelio - darželio "Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas

1. Vykdomas projektas.
2. Įgyvendinimo laikotarpis. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. balandžio 9 d. Projekto trukmė- 24 mėn.
3. Projekto vertė - 609 261,09 Eur, iš jų - 188.789,09 Eur- savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos- 420 472,00 Eur, valstybės biudžeto lėšos- 34 092,00 Eur.
4. Projekto aprašymas. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – nepakankama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė Utenos mieste. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra lėšų trūkumas. Lopšelis – darželis "Šaltinėlis" projektui buvo pasirinktas todėl, kad yra vienintelis darželis prie "jauniausio" Utenos miesto mikrorajono, kuriame gyvena daugiausiai jaunų šeimų su vaikais, be to, įstaiga yra itin populiari. Siekiant šį populiarumą išlaikyti, būtina nuolatos palaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. planu (patvirtintu Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127) artimiausioje perspektyvoje nenumatomas Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis" reorganizavimas ar uždarymas. Projektas atitinka Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatas, nes įgyvendinamu projektu bus užtikrinamas švietimo prieinamumas ir lygios galimybės, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikiant mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis.

Todėl projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas atliekant rekonstrukcijos darbus. Neįgyvendinus investicijų projekto, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės problema Utenos mieste nebūtų sprendžiama, patalpose ir toliau būtų vykdoma veikla, iki tol, kol techninė būklė atitiktų minimalius reikalavimus. Projektu numatoma atnaujinti Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis" keturias ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupes, grupes jungiančius laiptinių koridorius bei dvi lauko erdves, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti baldus ir įrangą įstaigos veiklos efektyvumui didinti. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta infrastruktūra Utenos mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatytos dvi veiklos: 1) Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpų ir lauko erdvių modernizavimas; 2) kokybiškam ikimokykliniam ugdymui būtinos įrangos ir baldų įsigijimas. Projekto tikslinė grupė - vaikai nuo 0 iki 7 metų amžiaus. Ši tikslinė grupė suinteresuota įgyvendinamu projektu, kadangi bus padidintas viešųjų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas Utenoje. Taigi bus geriau tenkinama ugdymo paklausa pagal mokinių/tėvų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus investicijų projektą, pagerės paslaugų kokybė tikslinei grupei; 2) Utenos rajono savivaldybės gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.
5. Vieta žemėlapyje (nuoroda: http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252579&amn_id=14371343

Joomla templates by a4joomla