school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos skyrius

Pozicija:
specialistė
Adresas:
Utenio a. 4-322 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43534
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI, ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja vietinės ir valstybinės reikšmės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų, gamtos paveldo objektų tvarkymą;
1.2. rengia pasiūlymus dėl vietinės reikšmės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų ir gamtos paveldo objektų steigimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
1.3. organizuoja nenaudojamų gręžinių konservavimą, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Renka ir sistemina informaciją apie gręžinių būklę;
1.4. rengia pasiūlymus dėl bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje bei pasiūlymus bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinosios globos, gyvūnų gerovės klausimais ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
1.5. organizuoja aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimą ir diegimą. Renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą;
1.6. padeda rengti informacijos apie aplinką teikimo visuomenei programas, tvarkas bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
1.7. organizuoja karjerų priežiūrą, tvarkymą ir rekultivaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
1.8. organizuoja rekreacinių teritorijų ir poilsiaviečių įrengimą, jų priežiūrą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis;
1.9. dalyvauja likviduojant ypatingųjų ekologinių situacijų padarinius, jų priežastis aplinkosauginiu aspektu – Skyriaus vedėjo pavedimu vyksta į ypatingų ekologinių situacijų vietas bet kuriuo paros metu, padeda organizuoti ten padarinių likvidavimo darbus pagal savo kompetenciją. Padeda rengti programas bei tvarkas ypatingųjų ekologinių situacijų padariniams, jų priežastims likviduoti;
1.10. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas savo kompetencijos klausimais;
1.11. rengia ataskaitas, statistinius duomenis Aplinkos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms įstaigoms ir institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;
1.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.13. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais ir laiku atsako į juos;
1.14. savo kompetencijos klausimais konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia metodinę pagalbą aplinkos apsaugos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms;
1.15. padeda rengti Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais;
1.16. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.17. nuolat teikia informaciją visuomenei aplinkos apsaugos klausimais;
1.18. atlieka techninį darbą rengiant dokumentus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti;
1.19. administruoja bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, eutanazijos, karantinavimo, laikinosios globos bei grąžinimo šeimininkams paslaugų teikimą;
1.20. nagrinėja asmenų prašymus dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo;
1.21. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041