school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
specialistė
Adresas:
Utenio a. 4-322 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43534
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir įforminimą, tvarkymą ir apskaitą bei kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Word", „Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja vietinės ir valstybinės reikšmės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų, gamtos paveldo objektų tvarkymą;
5.2. rengia pasiūlymus dėl vietinės reikšmės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų ir gamtos paveldo objektų steigimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.3. organizuoja nenaudojamų gręžinių konservavimą, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Renka ir sistemina informaciją apie gręžinių būklę;
5.4. rengia pasiūlymus dėl bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo Savivaldybės teritorijoje bei pasiūlymus bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinosios globos, gyvūnų gerovės klausimais ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.5. organizuoja aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimą ir diegimą. Renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą;
5.6. padeda rengti informacijos apie aplinką teikimo visuomenei programas, tvarkas bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
5.7. organizuoja karjerų priežiūrą, tvarkymą ir rekultivaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. organizuoja rekreacinių teritorijų ir poilsiaviečių įrengimą, jų priežiūrą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis;
5.9. dalyvauja likviduojant ypatingųjų ekologinių situacijų padarinius, jų priežastis aplinkosauginiu aspektu – Skyriaus vedėjo pavedimu vyksta į ypatingų ekologinių situacijų vietas bet kuriuo paros metu, padeda organizuoti ten padarinių likvidavimo darbus pagal savo kompetenciją. Padeda rengti programas bei tvarkas ypatingųjų ekologinių situacijų padariniams, jų priežastims likviduoti;
5.10. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas savo kompetencijos klausimais;
5.11. rengia ataskaitas, statistinius duomenis Aplinkos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms įstaigoms ir institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;
5.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais ir laiku atsako į juos;
5.14. savo kompetencijos klausimais konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia metodinę pagalbą aplinkos apsaugos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms;
5.15. padeda rengti Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais;
5.16. tvarko Skyriaus archyvą;
5.17. nuolat teikia informaciją visuomenei aplinkos apsaugos klausimais;
5.18. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041