school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4-324 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43520
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;

1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia, organizuoja savivaldybės aplinkos monitoringo, oro kokybės valdymo programų parengimą;

2.2. organizuoja aplinkos stebėsenos vykdymą, įgyvendinimą, prognozuoja gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms;

2.3. organizuoja savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėseną, informuoja visuomenę;

2.4. renka, sistemina ir apibendrina informaciją leidiniams, rengia informaciją spaudai, derina spaudinių maketus, parenka leidinius ir jų platinimo būdus, siekiant informuoti visuomenę aplinkosaugos klausimais;

2.5. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie ekologinę būklę savivaldybėje ir jos pokyčius, skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat ją atnaujina;

2.6. rengia ir įgyvendina aplinkosauginio švietimo programas, sudaro metinius aplinkosaugos renginių planus, rengia akcija, konkursus ir kitus renginius;

2.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

2.8. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sraute susidarančių elektros ir elektroninės įrangos, pavojingų atliekų, naudotų padangų, biologiškai skaidžių atliekų, didelių gabaritų, tekstilės ir statybos atliekų, antrinių žaliavų tvarkymą, visuomenės informavimą;

2.9. organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą;

2.10. dalyvauja komunalinių atliekų surinkimo aikštelių vietų parinkimo veikloje, sistemina informaciją;

2.11. rengia metinę informaciją apie Valstybinio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;

2.12. renka metines atliekų tvarkytojų teikiamas ataskaitas, apibendrina gautą informaciją;

2.13. inicijuoja aplinkosaugos projektų, finansuojamų Atliekų tvarkymo programos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos ar kitų programų lėšomis, rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

2.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.15. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

2.16. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

2.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;

2.18. rengia reikalingas ataskaitas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, kitoms įstaigoms ir institucijoms pateikti;

2.19. rengia reikalingus dokumentus viešiesiems pirkimams vykdyti.

Lenos Stočkienės, Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyriausiosios specialistės


 METINĖS UŽDUOTYS

1. Koordinuoti asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui dotacijos sutarties vykdymą.
2. Koordinuoti savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą.
3. Parengti Utenos rajono savivaldybės tarybai sprendimo dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos patvirtinimo projektą.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041