school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4-322 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61612
Mobilusis telefonas:
+370 61005772
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šia pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti baigusiam civilinės saugos kursus ir turėti atestacijos pažymėjimą (einančiam pareigas valstybės tarnautojui);
6.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą bei kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius tesės aktus, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, viešąjį plano svarstymą, teikia jį derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka rengia savivaldybės teritorijoje esančių pavojingų objektų ir gyvybiškai svarbių objektų sąrašus, kolektyvinės apsaugos statinių poreikį, teikia juos tvirtinti;
7.3. organizuoja juridinių ir fizinių asmenų perspėjimą apie ekstremaliosios situacijos grėsmę, informavimą apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus;
7.4. rengia sutarčių su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis projektus dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo, teikia juos derinti Finansų kontrolės nustatyta tvarka, organizuoja jų pasirašymą;
7.5. organizuoja tarpusavio pagalbos planų su gretimomis savivaldybėmis sudarymą;
7.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka padeda savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, organizuoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, telkti visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančio ar susidariusioms ekstremalioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti, jiems evakuoti;
7.7. konsultuoja administracijos direktorių, Skyrių vedėjus ir darbuotojus, seniūnijų seniūnus, savivaldybės gyventojus civilinės saugos klausimais;
7.8. konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančias valstybės ir savivaldybės įstaigas, ūkio subjektus ir kitas įstaigas civilinės saugos klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;
7.9. rengia savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų projektus, siūlo komisijos bei centro narių sudėtį, laiku atlieka jų pakeitimus, papildymus, teikia tvirtinti nustatyta tvarka;
7.10. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
7.11. organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Iš visų savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų renka duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, nustatyta tvarka juos kaupia, tvarko ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia kasmetinę informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, savivaldybės administracijos direktoriui apie padėtį ir veiklą civilinės saugos srityje;
7.14. teikia informaciją, reikalingą apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai, savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms ir gyventojams vykdyti civilinės saugos užduotis;
7.15. organizuoja civilinės saugos priemonių valstybės rezervo kaupimą, saugojimą, atnaujinimą ir išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. registruoja ir analizuoja savivaldybės teritorijoje įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
7.17. organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą, civilinės saugos slėptuvės-valdymo punkto įrengimą ir eksploatavimą;
7.18. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19. dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
7.20. teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
7.21. koordinuoja savivaldybės priešgaisrinę saugą vykdančių įstaigų veiklą, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo šių įstaigų vadovams;
7.22. rengia viešųjų pirkimų pirmines paraiškas-užduotis, sutarčių projektus, technines užduotis savo kompetencijos klausimais;
7.23. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.24. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.25. rengia savo srities tvarkomus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpinti į savivaldybės administracijos archyvą, kiekvieniems metams sudaro reikalingų registrų sąrašą ir pateikia darbuotojui, atsakingam už savivaldybės administracijos archyvo tvarkymą;
7.26. organizuoja visuomenės informavimą apie branduolinės ir radiologinės avarijos, radioaktyviųjų medžiagų taršą, galinčių turėti ar turinčias įtakos aplinkos užterštumui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Padeda savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti radiacinės saugos priemones ir vykdyti kitas su radiacine sauga susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
7.27. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą;
7.28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


 METINĖS UŽDUOTYS

1. Atsižvelgiant į 2019 metais atnaujintos Utenos rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės pakeitimus, parengti naują Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą 2020-2022 metams.
2. Atsižvelgiant į 2019 metais atnaujintos Utenos rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės pakeitimus, patikslinti arba naujai parengti Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planą.
3. Surinkti iš savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių informaciją, reikalingą Utenos rajono savivaldybės, savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo pakeitimo projekto rengimui.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041