school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Adresas:
Utenio a. 4-220 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61599
Mobilusis telefonas:
+370 616 43107
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities, aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.2. organizuoja vandens telkinių pakrančių, upelių vagų tvarkymą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis;
7.3. renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančių vandens telkinių kokybę, priklausomybę, naudojimą;
7.4. organizuoja Savivaldybės žinioje esančių vandens telkinių tvarkymą ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja žuvivaisos darbuose;
7.5. rengia pasiūlymus dėl leidimų išdavimo naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais yra perduoti patikėjimo teise savivaldybėms;
7.6. organizuoja visuomenės ekologinį švietimą savo kompetencijos klausimais;
7.7. koordinuoja gyvūnų laikymo ir laikinos globos klausimus;
7.8. organizuoja želdinių tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka - kirtimą, genėjimą, pertvarkymą, apsaugą, priežiūrą. Organizuoja Savivaldybės (kaimo) seniūnijų aprūpinimą želdinių sodinukais. Dalyvauja želdinių apsaugos komisijos darbe. Organizuoja avarinių medžių tvarkymą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis;
7.9. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
7.10. dalyvauja likviduojant ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinius, jų priežastis aplinkosauginiu aspektu – Skyriaus vedėjo pavedimu vyksta į ekologinių situacijų vietas bet kuriuo paros metu, ten organizuoja padarinių likvidavimo darbus pagal savo kompetenciją. Rengia programas bei tvarkas ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padariniams, jų priežastims likviduoti;
7.11. koordinuoja nuotekų surinkimo ir valymo, gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu klausimus aplinkosauginiu aspektu, kontroliuoja valymo įrenginių būklę. Dalyvauja vykdant ES struktūrinės paramos Lietuvai 2014-2020 metais projektus, susijusius su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimu ir plėtra;
7.12. rengia informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo projektus viešinimo planus, organizuoja jų atnaujinimą, teikia plano įgyvendinimo ataskaitas;
7.13. rengia želdinių apsaugos, gyvūnų laikymo Savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse, kitas taisykles pagal savo kompetenciją. Organizuoja jų įgyvendinimą;
7.14. rengia ataskaitas, statistinius duomenis Aplinkos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms įstaigoms ir institucijoms pagal savo kompetenciją, teikia Skyriaus vedėjui;
7.15. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto, susijusio su aplinkos apsaugos funkcijų vykdymu, tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos vadovams apie aplinkybes, gręsiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
7.17. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais, teikia metodinę pagalbą aplinkos apsaugos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms;
7.19. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.20. inicijuoja gandralizdžių tvarkymo darbus;
7.21. inicijuoja medžiojamų gyvūnų daromas žalos prevencinių priemonių įdiegimą;
7.22. organizuoja bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
7.23. nagrinėja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo paraiškas ir teikia pastabas, pasiūlymus;
7.24. rengia viešųjų pirkimų pirmines paraiškas-užduotis, sutarčių projektus, technines užduotis savo kompetencijos klausimais;
7.25. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas savo kompetencijos klausimais;
7.26. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentų valdymą, nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą;
7.27. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Dalyvauti Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo ekspertų komisijos veikloje. Patikrinti visas pateiktas gamtosauginės veiklos projektų dalykines ataskaitas.
2. Inicijuoti (daugiau nei 3 vnt.) pirkimus per viešųjų pirkimų plane nustatytus terminus.
3. Parengti įsakymą dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijų sudarymo.
4. Dalyvauti Prašymų dėl kompensacijų už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyrimo nagrinėjimo komisijos veikloje ir įvertinti visus pateiktus gyventojų prašymus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041