school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
Skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4-221 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61609
Mobilusis telefonas:
+370 687 85241
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sutelkti pavaldžius specialistus komandiniam darbui;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
9. organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
10. rengia, koordinuoja Utenos rajono aplinkosaugines programas, projektus, strategiją, kontroliuoja įstatymų ir kitų su šia veikla susijusių aktų įgyvendinimą;
11. organizuoja Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymą ir įgyvendinimą. Kontroliuoja, kaip panaudojamos šios programos lėšos;
12. rengia savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudojimo ataskaitas;
13. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų būtinų susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, atliekų tvarkymo planų rengimą ir įgyvendinimą;
14. vykdo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo stebėseną;
15. organizuoja užterštų teritorijų tvarkymą savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis;
16. organizuoja ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimą, priežasčių šalinimą aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis;
17. organizuoja aplinkosauginiu aspektu savivaldybės tarybos nustatytų miesto bei seniūnijų miestelių ir kaimų tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, saugaus eismo vandenyje ir ant ledo, kitų taisyklių, susijusių su aplinkos apsaugos klausimais, rengimą bei įgyvendinimą;
18. inicijuoja viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
19. koordinuoja Skyriaus reguliavimo sričiai prisikirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą pagal savo kompetenciją
20. teikia savivaldybės tarybai:
7.12.1. pasiūlymus dėl aplinkosaugos strategijos, prioritetinių gamtos objektų;
7.12.2. pasiūlymus steigti vietinės reikšmės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio ir gamtos paveldo objektus;
7.12.3. pasiūlymus dėl vietinių gamtos išteklių panaudojimo ir apsaugos;
7.12.4. pasiūlymus dėl griežtesnių už valstybinius normatyvus reikalavimų nustatymo ir kitais su aplinkos apsauga susijusiais klausimais;
7.12.5. tvirtinti programas ir kitas priemones aplinkos apsaugos srityje;
7.12.6. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones bei lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.13. dalyvauja kuriant ir diegiant Utenos rajono ir Lietuvos Respublikos kompleksinę aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir panaudojimo sistemas;
7.14. dalyvauja paraiškų vertinimo dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo komisijos veikloje;
7.15. dalyvauja nustatant medžioklės plotus Medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų pakeitimo komisijoje;
7.16. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas savo kompetencijos klausimais;
7.17. organizuoja visuomenės informavimo aplinkos apsaugos klausimais veiklą;
7.18. tvarko Skyriaus dokumentaciją nesant darbe Skyriaus specialisto, atliekančio šią funkciją.
7.19. teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas, statistinius duomenis Aplinkos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms įstaigoms ir institucijoms.
7.20. organizuoja Skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.21. vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas finansų kontrolės taisykles.
7.22. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina Skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymų į juos pateikimą laiku;
7.23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais, teikia metodinę pagalbą aplinkos apsaugos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.
7.24. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą. Rengia gyvūnų laikymo, miesto bei seniūnijų miestelių ir kaimų tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, saugaus eismo vandenyje ir ant ledo, kitų taisyklių, susijusių su aplinkos apsaugos klausimais, projektus, koordinuoja priimtų taisyklių įgyvendinimo klausimus;
7.25. organizuoja įstatymų, poįstatyminių teisės aktų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.26. kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.27. vizuoja visų Skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, taip pat ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, projektus.
7.28. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


Metinės užduotys

. Parengti Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programą, organizuoti priemonių įgyvendinimą.
2. Organizuoti visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis.
3. Parengti Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą.
4. Organizuoti komisijos Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti posėdžius.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041