school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Užpalių seniūnija

Pozicija:
specialistė
Adresas:
Basanavičiaus g. 1 LT - 28033 Užpaliai, Utenos raj.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61782
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽPALIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. registruoja ir tvarko visus siunčiamus ir gaunamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) pagal patvirtintą Seniūnijos dokumentacijos planą, atlieka kitus su šiomis funkcijomis susijusius veiksmus;
2.2. rengia teisės aktų ir kitų seniūno pasirašomų dokumentų (įsakymus, ataskaitas, pažymas, sutartis, kt.) projektus pagal dokumentų rengimo, įforminimo bei apskaitos taisykles;
2.3. rengia teisės aktų projektus veiklos organizavimo, turto valdymo klausimais, seniūnui pasirašius, juos įkelia į dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), pateikia suinteresuotiems asmenims;
2.4. teikia informaciją Seniūnijos darbuotojams apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su darbo planais, kitais dokumentais;
2.5. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, esant reikalui, rašo pasitarimų, posėdžių, susirinkimų, komisijų, kurių darbą inicijuoja Seniūnija, protokolus;
2.6. konsultuoja asmenis, atsako į paklausimus ir prašymus, teikia informaciją telefonu, nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.7. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
2.8. rengia, įformina, saugo dokumentus, vadovaudamasis patvirtintu Seniūnijos dokumentacijos planu, dokumentų rengimo bei saugojimo taisyklėmis;
2.9. registruoja ir tvarko duomenis kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemoje CEMETY.LT;
2.10. renka, sistemina informaciją ir konsultuoja bendruomenes dėl projektinių paraiškų teikimo į struktūrinius fondus bei įvairias finansavimo programas;
2.11. dalyvauja bendruomenių organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose. Padeda bendruomenėms rengti projektus ir juos įgyvendinti;
2.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Vietos veiklos grupių programas ir Vietos plėtros strategijas;
2.13. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūrinius renginius;
2.14. veda piniginės socialinės paramos gavėjų visuomenei naudingos veiklos apskaitą, Savivaldybei (Utenos rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) teikia informaciją apie šios veiklos atlikimą;
2.15. organizuoja Seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą, esant reikalui, dalyvauja kitų komisijų darbe;
2.16. siekiant įgyvendinti gyventojų Užimtumo didinimo programą Seniūnijoje, aprūpina Seniūnijoje laikinuosius darbus dirbančius asmenis, reikalingomis darbo priemonėmis bei darbo apsaugos priemonėmis, prižiūri jų atliekamą darbą;
2.17. prireikus lanko asmenis (šeimas), įvertina jų gyvenimo ir buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei poreikius ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
2.18. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, padeda užtikrinti prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
2.19. renka duomenis, reikalingus Seniūnijos teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
2.20. vykdo kito specialisto funkcijas, jo komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų:
2.20.1. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams pažymas apie gyvenamąją vietą, pastatus, šeimos sudėtį, kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai reglamentuoja kiti teisės aktai;
2.20.2. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas ir išduoda pažymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo bei tvarko teisės aktais priskirtus registrus;
2.21. surenka sąskaitas, inventorizuoja atsargas, rengia atsargų nurašymo aktus, kelionės lapus, pagal pareikalavimą – rengia ataskaitas, pateikia dokumentus ir registrus seniūnui, Savivaldybei ir kitoms institucijoms;
2.22. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041