school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Saldutiškio seniūnija

Pozicija:
socialinio darbo specialistė
Adresas:
Laisvės a. 2
LT-28018 Saldutiškis, Utenos raj.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 36772
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SALDUTIŠKIO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saldutiškio seniūnijos (toliau- seniūnija) socialinis darbuotojas yra seniūnijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
1.1 Socialinį darbuotoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį atlyginimą, rajono Savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

TIKSLAS
2. Neįgaliųjų, vienišų, pagyvenusių asmenų ir šeimų su mažamečiais vaikais priežiūros ir rūpybos organizavimas. Teikti gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, mokėti bendrauti su interesantais, sugebėti profesines žinias pritaikyti darbe.

VEIKLOS SRITIS

3. Seniūnijos socialinis darbuotojas rūpinasi paslaugų gavėjų gerove seniūnijos teritorijoje esančiais neįgaliaisiais, vienišais, pagyvenusiais asmenimis ir šeimomis su mažamečiais vaikais. Organizuoja ir teikia įvairioms paslaugų gavėjų grupėms bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

 REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Seniūnijos socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turi turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę
4.3. turi išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu ir kitomis informacinėmis technologijomis;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. turi būti susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus;
4.6. būti darbštus, pareigingas, sąžiningas, iniciatyvus;
4.7. efektyviai organizuoti žmogiškuosius ir kitus galimus išteklius, socialinių paslaugų teikimą gyventojams;
4.8. turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti praktikoje;

PAGRINDINĖS DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi sugebėti savarankiškai dirbti ir vykdyti šias funkcijas:
5.1. seka seniūnijos gyventojų socialinę padėtį;
5.2. padeda organizuoti seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą;
5.3. tvarko vienišų, pagyvenusių, neįgalių ir daugiavaikių šeimų apskaitą, padeda spręsti jų buitines problemas, lanko juos namuose;
5.4. pastebėjus smurto prieš vaikus atvejus, nedelsiant informuoja savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių;
5.5. konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinių pašalpų ir kieto kuro kompensacijos gavimo klausimais;
5.6. konsultuoja seniūnijos gyventojus dėl socialinės paramos mokiniams gauti, priima iš gyventojų prašymus su dokumentų priedais ir pateikia juos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui;
5.7. nustato socialinių paslaugų poreikį pagal įvertintus asmens (šeimos) individualius gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi, tvarkytis buityje, rūpintis šeima, spręsti iškilusias problemas;
5.8. konsultuoja ir priima prašymus su dokumentų priedais dėl maisto produktų iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų, juos užregistruoja, sudaro gyventojų sąrašus dėl maisto produktų iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų, prašymus suveda į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) ir gavus maisto produktus, juos išdalina gyventojams;
5.9. pildo reikiamus dokumentus ir surašo BTA (buities tyrimo aktus) dėl socialinių pašalpų skyrimo ir su jais supažindina asmenis ar šeimas, asmenų globėjus, rūpintojus ir teikia juos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui;
5.10. laikosi konfidencialumo, saugo asmens duomenų paslaptį;
5.11. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, medicinos įstaigų, bendrojo lavinimo įstaigų bei kitų įstaigų darbuotojais savo kompetencijos klausimais;
5.12. analizuoja besikreipiančių dėl socialinės paramos gyventojų problemas ir siūlo jų sprendimo būdą;
5.13. informuoja ir konsultuoja seniūnijos gyventojus lengvatų ir socialinės paramos klausimais;
5.14. dalyvauja seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.15. vykdo kitus seniūno ar jį pavaduojančio darbuotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

SOCIALINIO DARBUOTOJO TEISĖS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
6.1. gauti darbui reikalingą informaciją ir dokumentus;
6.2. į tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas;
6.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, bei higienos reikalavimams, prieš tai pranešus seniūnui;
6.4. kelti savo kvalifikaciją seniūnijos biudžeto lėšomis ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo;
6.5. naudotis teisėmis, kurias numato Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

SOCIALINIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Einantis šias pareigas darbuotojas atsako už:
7.1. atliekamų darbų kokybę ir pavestų užduočių savalaikį vykdymą;
7.2. laikymąsi konfidencialumo ir socialinio darbuotojo etikos normų;
7.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmę;
7.4. už dokumentų, reikalingų darbui atlikti, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą;
7.5. už savo pareigų netinkamą vykdymą socialinis darbuotojas atsako Darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
SOCIALINIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041