school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Leliūnų seniūnija

Pozicija:
socialinio darbo specialistas
Adresas:
Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl. Utenos raj., LT-28361
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 59656
Mobilusis telefonas:
+370 698 52632
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

LELIŪNŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Leliūnų seniūnijos (toliau- seniūnija) socialinis darbuotojas yra seniūnijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Socialinį darbuotoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį atlyginimą, rajono Savivaldybės administracijos direktorius, o seniūnas sudaro rašytinę darbo sutartį.

TIKSLAS

Invalidų, vienišų, nusenusių asmenų priežiūros ir rūpybos organizavimas, darbas su šeimomis, auginančiomis mažamečius vaikus. Teikti gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, mokėti bendrauti su interesantais, sugebėti profesines žinias pritaikyti darbe.

VEIKLOS SRITIS

Seniūnijos socialinis darbuotojas rūpinasi paslaugų gavėjų gerove seniūnijos teritorijoje esančiais invalidais, vienišais, nusenusiais asmenimis ir šeimomis su mažamečiais vaikais. Organizuoja ir teikia įvairioms paslaugų gavėjų grupėms bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Seniūnijos socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį socialinio darbuotojo išsilavinimą arba koleginį neuniversitetinį išsilavinimą ir būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
4.2. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę;
4.3. turi išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles, žinoti raštvedybą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu ir naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4.4.mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
4.5. turi būti susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus;
4.6. privalo išmanyti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir estetikos, elgesio kultūros pagrindus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais;
4.7. būti darbščiam, pareigingam, sąžiningam;
4.8. efektyviai organizuoti žmogiškuosius ir kitus galimus išteklius, socialinių paslaugų teikimą gyventojams;
4.9. mokėti planuoti ir organizuoti, sudaryti veiklos programas ir projektus, analizuoti ir sisteminti duomenis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi sugebėti savarankiškai dirbti ir vykdyti šias funkcijas:
5.1. sekti Seniūnijos gyventojų socialinę padėtį;
5.2. mokėti planuoti ir organizuoti Seniūnijos bendruomenės veiklą, sudaryti veiklos programas ir projektus, per kuriuos ieškoti galimybių užimtumui vykdyti su jaunimu, probleminėmis šeimomis, kurios augina vaikus, analizuoti ir sisteminti duomenis;
5.3. turi gebėti suprasti neįgalių asmenų specialiuosius poreikius;
5.4. tvarko vienišų, nusenusių, neįgalių ir daugiavaikių šeimų apskaitą, padeda spręsti jų buitines problemas, juos aplankyti;
5.5. lanko Seniūnijoje esančias socialinės rizikos šeimas, padeda išspręsti iškilusias problemas, raštu teikia siūlymus Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo socialinės rizikos šeimų apskaitą;
5.6. pastebėto smurto prieš vaikus atvejus, nedelsiant informuoja savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių;
5.7. konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinių pašalpų ir kieto kuro kompensacijos gavimo klausimais;
5.8. konsultuoja seniūnijos gyventojus dėl socialinės paramos mokiniams mokinio krepšeliui bei nemokamam maitinimui gauti, priima iš gyventojų prašymus su dokumentų priedais ir pateikia juos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui;
5.9. nustato socialinių paslaugų poreikį pagal įvertintus asmens (šeimos) individualius gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi, tvarkytis buityje, rūpintis šeima, spręsti iškilusias problemas
5.10. konsultuoja ir priima prašymus su dokumentų priedais dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų ir juos užregistruoja, sudaro gyventojų sąrašus dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų ir gavus maisto produktus, juos išdalina gyventojams;
5.11. renka informaciją apie būtinybę gauti pagalbą, renka ir padeda surinkti pagalbai gauti būtinus dokumentus;
5.12. analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
5.13. kompleksiškai vertina pagalbos poreikį, derinant poreikį socialinėms paslaugoms su asmens ar šeimos poreikiu socialinei paramai, vaiko teisių apsaugai, užimtumui, sveikatos priežiūrai, švietimui ir ugdymui, socialiniam būstui, specialiosios pagalbos priemonėms ir kt.;
5.14. pildo reikiamus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinių paslaugų skyrimo ir su jomis supažindina asmenį ar šeimą, asmens globėją, rūpintoją;
5.15. informuoja rajono sveikatos priežiūros įstaigas apie priskirtų šeimų sergančius vaikus, jeigu dėl vaikų ligos tėvai nesikreipė į medikus;
5.16. laikosi konfidencialumo, turi gebėti išvengti konfliktų, būti reiklus sau ir kitiems, pasižymėti dvasine tvirtybe;
5.17. bendradarbiauja su Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriumi , Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, mokyklų pedagogais bei kitų įstaigų darbuotojais savo kompetencijos klausimais;
5.18. seniūnijos gyventojams išsiunčia sveikinimus jubiliejų proga;
5.19. vykdo kitus seniūno ar jį pavaduojančio įstaigos administracijos darbuotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai;
5.20. socialinis darbuotojas yra laikomas auklėjimo funkcija atliekančiu darbuotoju ir gali būti atleistas iš darbo, kai jo elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su jo pareigomis.

 SOCIALINIO DARBUOTOJO TEISĖS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
6.1. gauti darbui reikalingą informaciją;
6.2. į tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas;
6.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, bei higienos reikalavimams, prieš tai pranešus seniūnui;
6.4. dalyvauti Seniūnijos susirinkimuose bei reikšti savo nuomonę;
6.5. argumentuotai pateikti savo nuomonę ir ją apginti;
6.6. kelti savo kvalifikaciją Seniūnijos biudžeto lėšomis ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo;
6.7. kreiptis raštu arba žodžiu į seniūną ar kitą įstaigos administracijos darbuotoją įvairiais asmeninio pobūdžio klausimais.

SOCIALINIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Einantis šias pareigas darbuotojas atsako už:
7.1. atliekamų darbų kokybę ir pavestų užduočių savalaikį vykdymą;
7.2. laikymąsi konfidencialumo ir socialinio darbuotojo etikos normų;
7.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus;
7.4. už dokumentų, reikalingų darbui atlikti, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą;
7.5. už savo pareigų netinkamą vykdymą socialinis darbuotojas atsako Darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8.1. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041