school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Utenos seniūnija

Pozicija:
vyresnioji specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 115 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43546
Mobilusis telefonas:
+370 616 35940
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir užtikrina pastatų, patalpų ir kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;
4.2. veda Seniūnijos degalų, tepalų ir kitų eksploatacinių medžiagų ridos apskaitą;
4.3. prižiūri Seniūnijos priešgaisrinius vandens rezervuarus (žiemą organizuoja gerą privažiavimą prie jų, iškertamos eketės vandeniui pasemti);
4.4. rengia ir teikia pasiūlymus su Seniūnijos dokumentų valdymu susijusiais klausimais;
4.5. rengia Seniūnijos civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą;
4.6. vykdo su priskirtais darbuotojais Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių, valstybės saugomų architektūros bei kultūros paminklų, senkapių priežiūrą;
4.7. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus;
4.8. veda Seniūnijos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitą;
4.9. renka, sistemina informaciją ir konsultuoja bendruomenes dėl projektinių paraiškų teikimo į struktūrinius fondus bei įvairias finansavimo programas;

4.10. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenes įvairiomis gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms, dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
4.11. dalyvauja prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai Seniūnijoje organizavime;
4.12. dalyvauja bendruomenių kompleksiškai teikiamų Seniūnijoje socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavime;
4.13. kiekvienais metais įvertina socialinės rizikos prevencijos priemonių bei kitos pagalbos vaikui ir šeimoms poreikį Seniūnijoje ir pateikia seniūnijos seniūnui;
4.14. pasitelkiant nevyriausybines organizacijas ir savanorius, dalyvauja organizuojant renginius ir kitas priemones, įtraukiančias Seniūnijos šeimas į bendruomeninę veiklą, prisideda prie šeimų švietimo organizavimo;
4.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
4.16. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
4.17. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
4.18. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
4.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041