school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pozicija:
specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, Utena 306 kab.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61597
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) specialistas yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šia pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis;
2.2. Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo funkcijas;
2.3. tvarko viešųjų pirkimų žurnalą;
2.4. rengia visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą bei iki einamų metų sausio 15 dienos teikia ją Skyriaus vedėjui;
2.5. rengia kitas pirkimų ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
2.6. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią, informaciją Savivaldybės administracijos skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje, nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą;
2.7. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
2.8. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais;
2.9. vykdo pirkimus, atliekamus naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos katalogą;
2.10. teikia Skyriaus vedėjui statistinius duomenis apie atliktus, vykdomus ar numatomus vykdyti viešuosius pirkimus;
2.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito Skyriaus darbuotojo, dirbančio pagal darbo funkcijas, funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
2.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041