school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vedėjo pavaduotoja
Adresas:
Utenio a. 4, 307 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61594
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo darbo patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.5. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui Skyriaus nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų, jų pakeitimų, tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, įgaliojimus, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija, Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimus, kitus su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektus bei užtikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.2. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.3. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną, laiku inicijuoja lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su teisės aktų pakeitimų įgyvendinimu;
7.4. Skyriaus vedėjui teikia informaciją, išvadas, pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
7.5. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis projekto konkursams;
7.6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka projekto konkurso komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus, užklausimus ir kitokius dokumentus, visais savo kompetencijos klausimais;
7.8. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui atsakymus į gautus raštus, užklausimus, pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais bei užtikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.9. rengia prašymų, paaiškinimų ir atsiliepimų projektus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais Viešųjų pirkimų tarnybai ir užtikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.10. užtikrina ataskaitų, raštų, informacijų projektų, kuriuos tvirtina Utenos rajono savivaldybės meras ir/ar Savivaldybės administracijos direktorius, parengimą laiku, Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;
7.11. atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose, bylose, susijusiose su Savivaldybės administracijos vykdomais viešaisiais pirkimais;
7.12. rengia atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius procesinius dokumentus teismams;
7.13. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Rengti Skyriaus nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų, jų pakeitimų, papildymų, tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektų, administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, komercinių bei vidaus sandorių komisijų sudarymo, pretenzijų nagrinėjimo komisijų sudarymo, sutarčių administratorių bei ekspertų skyrimo, įgaliojimų, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija, kitų su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
2. Atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir jų pakeitimų stebėseną ir laiku inicijuoti lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su pakeitimų įgyvendinimu;
3. Rengti ir teikti skyriaus vedėjui atsakymus į gautus raštus, užklausimus, pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais bei užtikrinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041