school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 304 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43515
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis)

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis;
7.2. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią, informaciją skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
7.3. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;
7.4. nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus;
7.5. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
7.6. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir/ar statistinius duomenis apie atliktus, vykdomus ar numatomus vykdyti pirkimus;
7.7. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.8. vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją.
7.9. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais;
7.10. registruoja, tvarko su viešųjų pirkimų procedūromis susijusią bei viešųjų pirkimų komisijų dokumentaciją;
7.11. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;
7.12. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais ir paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
7.13. vykdant viešųjų pirkimų procedūras vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų planavimą, vykdymą, organizavimą;
7.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito Skyriaus tarnautojo ar darbuotojo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
7.15. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Parengti ne mažiau kaip 20 galutinių supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentų projektų bei rengti kitus su Viešojo pirkimo organizatoriaus darbu susijusius dokumentus.
2. Pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis rengti Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracijos) einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus ir teikti juos viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui, viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka pagal planą/plano pakeitimus parengti ne mažiau kaip 5 suvestines ir jas paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
3. Nustatyta tvarka ir tinkamai pildyti Sutarčių registrą ir FVAS, įvesti ne mažiau kaip 80 eilučių.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041