school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 304 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48699
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis). 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.2. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.3. vykdo pirkimus, atliekamus naudojant centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;
7.4. administruoja Utenos rajono savivaldybės administracijos paskyrą centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje;
7.5. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais, derina su Skyriaus vedėju;
7.6. rengia galutines pirkimų paraiškas - užduotis;
7.7. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.8. CVP IS priemonėmis teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas;
7.9. tvarko viešųjų pirkimų žurnalą, nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą;
7.10. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka, nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą:
7.10.1. parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į Savivaldybės administracijos archyvą;
7.10.2. kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus, viską derinant su Utenos apskrities archyvu;
7.11. Skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kito Skyriaus tarnautojo ar darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
7.12. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Parengti ne mažiau kaip 35 vnt. galutinių viešųjų pirkimų dokumentų projektų bei rengti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus.
2. Per Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus terminus parengti ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ne mažiau kaip 30 vnt. skelbimų apie supaprastintus viešuosius pirkimus.
3. Tinkamai suorganizuoti ir įvykdyti ne mažiau kaip 45 vnt. prekių, paslaugų ar darbų pirkimų, įskaitant ir pirkimus, naudojantis viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas elektroniniu katalogu CPO.ltTM

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041