school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 306 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63897
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis;
7.2. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, komisijos nario arba sekretoriaus funkcijas;
7.3. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią, informaciją Savivaldybės administracijos skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
7.4. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, derina su Skyriaus vedėju;
7.5. nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus;
7.6. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais, derina su Skyriaus vedėju;
7.7. vykdo viešuosius pirkimus, atliekamus naudojant centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą;
7.8. registruoja, tvarko su viešųjų pirkimų procedūromis susijusią bei viešųjų pirkimų komisijų dokumentaciją;
7.9. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
7.10. dalyvauja vidaus sandorio organizavimo ir sudarymo procedūroje ir atlieka visas susijusias funkcijas;
7.11. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir/ar statistinius duomenis apie atliktus, vykdomus ar numatomus vykdyti viešuosius pirkimus;
7.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu savivaldybės Administracijoje, keitimo, pildymo;
7.13. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito Skyriaus tarnautojo ar darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
7.14. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Per Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus terminus parengti ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai 20 vnt. skelbimų apie tarptautinius ir/ar supaprastintus viešuosius pirkimus, tame skaičiuje tarptautinių ir/ar supaprastintų viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų.
2. Parengti ne mažiau kaip 23 vnt. galutinių tarptautinių ir/ar supaprastintų viešųjų pirkimų dokumentų projektų bei rengti kitus su Viešojo pirkimo komisijos ar/ir pirkimo organizatoriaus darbu susijusius dokumentus.
3. Parengti ne mažiau kaip 23 vnt. galutinių pirkimų paraiškų-užduočių planiniams viešiesiems pirkimams.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041