school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 306 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61597
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis;
7.2. rengia pirkimo dokumentų pakeitimus, atsižvelgdamas į teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pakeitimus;
7.3. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją Skyriaus specialistui, atsakingam už minėtos informacijos perdavimą talpinimui Savivaldybės administracijos interneto svetainėje;
7.4. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai: prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais ir paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
7.5. rengia statistines ataskaitas apie vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, Skyriaus vedėjui teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
7.6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;
7.7. atlieka veiksmus, susijusius su supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų komisijos darbo procedūrų organizavimu;
7.8. nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų objektų techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų projektus;
7.9. rengia viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą, skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, ir teikia CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.10. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, derina su Skyriaus vedėju;
7.11. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais ir derina su Skyriaus vedėju;
7.12. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja vidaus sandorio organizavimo ir sudarymo procedūroje, atlieka su tuo susijusias funkcijas;
7.13. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja komercinių sandorių sudarymo procedūroje, atlieka su tuo susijusias funkcijas;
7.14. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, rengia galutinius pirkimo dokumentus pagal kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus;
7.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo atliekamas funkcijas registruoja, tvarko su viešųjų pirkimų procedūromis susijusią bei viešųjų pirkimų komisijos dokumentaciją;
7.16. informuoja Skyriaus vedėją apie Savivaldybės administracijos direktoriaus ir įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus, siekdamas, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdyti laiku;
7.17. Skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kito Skyriaus tarnautojo ar darbuotojo funkcijas, jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
7.18. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Per Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus terminus parengti ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti ne mažiau kaip 20 vnt. skelbimų apie tarptautinius ir/ar supaprastintus viešuosius pirkimus, ne mažiau kaip 8 vnt. tarptautinių ir/ar supaprastintų viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų, ir ne mažiau kaip 6 vnt. skelbimų apie sudarytas tarptautinių pirkimų sutartis.
2. Parengti ne mažiau kaip 20 vnt. tarptautinių ir/ar supaprastintų viešųjų pirkimų galutinių dokumentų projektų, bei rengti kitą su Viešojo pirkimo komisijos darbu susijusią dokumentaciją.
3. Parengti ne mažiau kaip 20 vnt. paraiškų-užduočių planiniam viešajam pirkimui.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041