school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 307 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61644
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRESN. SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, sutarčių teisę, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą bei kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pildo bei tvarko Viešųjų pirkimų sutarčių registrą;
7.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka viešina laimėjusio tiekėjo pasiūlymą;
7.3. prieš pradedant pirkimo procedūras tikrina, ar viešojo pirkimo sutartis ar kita sutartis atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nuostatas ir pažymi suderinimo žyma;
7.4. tikrina, ar pasirašoma viešojo pirkimo sutartis atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą viešojo pirkimo sutartį (esmines sutarties sąlygas) ir pažymi suderinimo žyma;
7.5. tikrina gautų sąskaitų – faktūrų atitikimą viešųjų pirkimų sutarčių sąlygoms ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
7.6. vykdo Pirkimų administratoriaus funkcijas pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą: tikrina ir suderinimo žyma pažymi viešųjų pirkimų pirkimo dokumentų projektus; vykdo pirkimo verčių apskaičiavimo teisėtumo priežiūrą; vizuoja viešųjų pirkimo sutarčių pakeitimo, papildymo ar nutraukimo projektus; tikrina pasirinktų atliktų pirkimų procedūrų teisėtumą bei teikia išvadas Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. rengia ir iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos teikia Skyriaus vedėjui įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų statistiką;
7.8. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems įgaliotiems asmenims, Skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje bei kitais, su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
7.9. atstovauja Savivaldybės administraciją teismuose bylose, susijusiose su Savivaldybės administracijos vykdomais viešaisiais pirkimais, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.10. rengia atsiliepimus, ieškininius pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius procesinius dokumentus teismams, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.11. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymus, paaiškinimus ir atsiliepimus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais; paklausimus Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.12. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui Skyriaus nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų, jų pakeitimų, papildymų, tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, įgaliojimų, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija, Savivaldybės institucijų sprendimų, kitų su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektus bei tikrinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.13. nagrinėja gautus raštus, užklausimus, pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, bei rengia atsakymų projektus į juos, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.14. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo;
7.15. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito Skyriaus specialisto funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
7.16. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Tikrinti, ar pasirašoma viešojo pirkimo sutartis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą viešojo pirkimo sutarties projektą arba viešojo pirkimo sutarties sąlygas – 70 vnt.;
2. Vykdant prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančio asmens funkcijas, savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše nustatytais terminais patikrinti ir suderinti ne mažiau 40 vnt. viešųjų pirkimų dokumentų projektų;
3. Vykdant prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančio asmens funkcijas, savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše nustatytais terminais patikrinti ir suderinti ne mažiau 70 vnt. viešojo pirkimo sutarčių sąlygų, pakeitimo, papildymo ar nutraukimo projektų.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041