school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešųjų pirkimų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjas
Adresas:
Utenio a. 4, 308 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64044
Mobilusis telefonas:
+370 610 30066
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypčių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, bei kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį vadovaujant viešųjų pirkimų organizavimui;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sutelkti pavaldžius specialistus komandiniam darbui;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,(toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti metinius Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planų projektus, atsižvelgiant į poreikius pagal viešųjų pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis ir patvirtintas lėšas pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktus duomenis;
7.3. pasibaigus ketvirčiui, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui apie ketvirčio viešųjų pirkimų plano įvykdymą bei apie įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių vykdymą;
7.4. kontroliuoja per kalendorinius metus atliktų mažos vertės viešųjų pirkimųbei įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių ataskaitų pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. organizuoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimųpirkimo dokumentų projektų parengimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.7. organizuoja viešuosius pirkimus, atliekamus naudojantisCentrinės perkančiosios organizacijos katalogu;
7.8. užtikrina ir kontroliuoja tinkamą skelbtinos, su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos, perdavimą skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt;
7.9. tikrina, ar pasirašomi papildomi susitarimai dėl viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo, papildymo ar nutraukimo atitinka viešojo pirkimo dokumentuose pateiktą viešojo pirkimo sutartį ir pažymi vizavimo žyma;
7.10. organizuoja bei užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
7.11. vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę bei viešojo pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles;
7.12. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovus bei jų įgaliotus asmenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
7.13. atstovauja Skyrių veikloje su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais. Savivaldybės administracijos direktoriaus raštišku įgaliojimu atstovauja Savivaldybės administraciją teismuose bylose, susijusiose su Savivaldybės administracijos vykdomais (vykdytais) viešaisiais pirkimais, bei kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse;
7.14. vizuoja Skyriuje parengtų ataskaitų, raštų, informacijų ir kitų dokumentų projektus,teikiamus pasirašyti Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, užtikrina jų parengimą laiku;
7.15. organizuoja tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, įgaliojimų, kuriais įgaliojama kita perkančioji organizacija atlikti viešojo pirkimo procedūras, sudarymo projektų, Savivaldybės institucijų sprendimų projektų, kitų su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektų parengimą ir įgyvendinimą laiku;
7.16. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir jų pakeitimų stebėseną, ir laiku inicijuoja (organizuoja) lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su pakeitimų įgyvendinimu, organizuoja kitų skyrių informavimą;
7.17. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.18. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Pateikti administracijos direktoriui tvirtinti metinį savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano projektą, atsižvelgiant į poreikius pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis ir patvirtintas lėšas pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktus duomenis. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais CVP IS paskelbta viešųjų pirkimų suvestinė (viešųjų pirkimų planas).
2. Organizuoti Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų pirkimo dokumentų projektų parengimą bei užtikrinti jų teisėtumą.
3. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka bei nustatymą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041