school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyresn. finansininkė
Adresas:
Utenio a. 4, 120 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64048
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, tikslinių kompensacijų mokėjimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, finansų valdymo ir apskaitos sistema, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS)).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko Skyriaus finansinę apskaitą (toliau – apskaita): socialinių išmokų ir kompensacijų, nemokamo mokinių maitinimo, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų Skyriui priskirtų išmokų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

2.2. teikia atskaitomybę pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kuriame nustatyta viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio sudėtis, kurią sudaro finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;

2.3. rengia vykdomų funkcijų finansavimui programų sąmatas, pagal valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, asignavimų šaltinius bei paskirsto ketvirčiais;

2.4. tvarko Skyriaus biudžeto kasinių išlaidų bei sąnaudų apskaitą pagal atitinkamas valstybės funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius;

2.5. atlieka Skyriaus biudžeto išlaidų programų sąmatų pakeitimus pagal gautas Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Finansų skyriaus pažymas – pranešimus;

2.6. teikia paraiškas pagal patvirtintas biudžeto išlaidų programų sąmatas, valstybės funkcijas bei ekonominės klasifikacijos straipsnius Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

2.7. tvarko Skyriaus lėšų, skirtų valstybės deleguotai funkcijai, savarankiškai funkcijai ir valstybės lėšoms apskaitą pagal atitinkamus apskaitos registrus;

2.8. kontroliuoja visų apskaitos įrašų, vykdomų operacijų, susijusių su socialinių išmokų ir kompensacijų, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu, teisingumą;

2.9. į apskaitos registrus įrašo visas ūkines operacijas, susijusias su socialinių išmokų ir kompensacijų, nemokamo mokinių maitinimo, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu. Registruoja ir kontroliuoja nemokamo maitinimo žurnalus, kuriuos pateikia ugdymo įstaigos;

2.10. rengia, pasirašo ir teikia reikalaujamas finansines ataskaitas, atskaitomybes auditoriams, savivaldybės institucijoms, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūras departamentui prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentui teisės aktų nustatyta tvarka;

2.11. kontroliuoja, ar pagal patvirtintas Skyriaus biudžeto programų sąmatas teisingai ir pagal paskirtį naudojamos lėšos. Neleidžia sąmatos viršijimo arba esant galimybei laiku ją koreguoja;

2.12. laiku ir teisingai registruoja ūkines operacijas pagal pateiktus pirminius dokumentus į finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą;

2.13. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko savivaldybės SPIS duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;

2.14. pagal kompetenciją vykdo išankstinę bei einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę, administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

2.15. atlieka Skyriaus vyresniojo finansininko pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas jo komandiruočių, atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;

2.16. konsultuoja Skyriaus darbuotojus pirminių apskaitos dokumentų parengimo klausimais;

2.17. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;

2.18. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;

2.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą;

2.20. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau. Tvarko apskaitos registrus kaip nuolat saugomus dokumentus - susiuva (įriša) į bylas, bylų lapus sunumeruoja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 priede nustatyta tvarka, o paskutiniame bylos lape nurodo lapų skaičių;

2.21. tais atvejais, kai apskaitos dokumentai ir registrai reikalingi einamajam darbui ir kitais metais, palieka juos saugoti Skyriuje, atsakingiems darbuotojams;

2.22. jei apskaitos dokumentai dingsta ar sugadinami, raštu praneša Skyriaus vedėjui, kuris priima sprendimą dėl dokumentų atkūrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Surašomas dingusių dokumentų (bylų) aktas, aktą tvirtina ir sprendimus dėl atsakomybės įstatymų nustatyta tvarka priima Skyriaus vedėjas;

2.23. trumpo saugojimo dokumentų bylas perduoda Skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;

2.24. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

2. Agnė Garunkštienė - pareigybės pavadinimas keičiasi iš buhalterė į finansininkė, aprašymas:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS FINANSININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir buhalterio kvalifikaciją;

3.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų finansinės apskaitos vykdymo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansinę apskaitą (toliau – apskaita), šalpos pensijų, išmokų vaikams išmokėjimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

3.4. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;

3.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“, finansų valdymo ir apskaitos sistema „FVAS“, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko šalpos išmokų, išmokų vaikams ir kitų Skyriui priskirtų išmokų apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. pagal savo apskaitos sritį teikia duomenis Skyriaus vyresniajam finansininkui atskaitomybei sudaryti;

4.3. rengia reikalaujamas finansines ataskaitas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūras departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentui teisės aktų nustatyta tvarka;

4.4. laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius apskaitos dokumentus;

4.5. į apskaitos registrus įrašo visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su išmokų vaikams, šalpos išmokų bei kitų Skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu;

4.6. pagal Skyriaus socialinių išmokų specialistų pateiktus sąrašus laiku ir teisingai perveda socialines pašalpas, išmokas vaikams ir šalpos išmokas gavėjams į gavėjų nurodytas banko sąskaitas;

4.7. priima prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti laidojimo pašalpą, paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, juos registruoja. Supažindina gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;

4.8. tikrina 4.7. punkte išvardintų išmokų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką. Apskaičiuoja skiriamų išmokų dydį teisės aktų nustatyta tvarka;

4.9. atlieka techninį darbą, rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 4.7 punkte išvardintas išmokas, teikia jas patikrinti Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui. Duomenis apie išmokas suveda į socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama” ir išmoka jas. Informuoja asmenis apie išmokų ir kompensacijų neskyrimą;

4.10. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

4.11. gavus Skyriaus vedėjo įsakymą, išmoka kitas išmokas ir kompensacijas;

4.12. teisingai ir laiku perveda gavėjams Socialinės paramos komisijos paskirtas išmokas;

4.13. suveda pirminių dokumentų dėl šalpos išmokų, išmokų vaikui bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimo duomenis į finansų valdymo ir apskaitos sistema „FVAS“, tvarko analitinę apskaitą;

4.14. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS“ duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;

4.15. kontroliuoja, ar pagal patvirtintas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų sąmatas ir priemones teisingai naudojamos lėšos. Laiku teikia Motyvuotus prašymus Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl lėšų perskirstymo tarp programos priemonių arba tarp ketvirčių;

4.16. pagal kompetenciją vykdo einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

4.17. dėl laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir pan. nesant darbe Skyriaus vyresn. finansininko, laikinai vykdo jo funkcijas;

4.18. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus darbuotojui, atsakingam už jų apskaitą;

4.19. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko apskaitos registrus;

4.20. tais atvejais, kai apskaitos dokumentai ir registrai reikalingi einamajam darbui ir kitais metais, juos palieka saugoti Skyriuje, atsakingiems darbuotojams;

4.21. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;

4.22. raštu praneša Skyriaus vedėjui apie apskaitos dokumentų dingimą ar sugadinimą;

4.23. trumpo saugojimo bylas perduoda už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui ir įformina (bylų) dokumentų perdavimo aktą;

4.24. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041