school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešosios tvarkos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 7, 735 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43539
Mobilusis telefonas:
+370 618 11794
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinės procedūros taikymo bei administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą, asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus ar kitą gautą informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka patikrinimus, rengia atsakymus pareiškėjams;
7.2. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės, Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų priimtų teisės aktų reikalavimų;
7.3. tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), vykdo administracinių bylų teiseną;
7.4. pagal įgaliojimą surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus, tvarko jų apskaitą;
7.5. savarankiškai arba kartu su policijos, kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
7.6. bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;
7.7. rengia ataskaitas, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.8. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas viešosios tvarkos klausimais;
7.9. rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
7.10. renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą pagal savo kompetenciją;
7.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus archyvą;
7.13. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos klausimais;
7.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei raštų projektus, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą;
7.16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kito Skyriaus valstybės tarnautojo funkcijas jam nesant darbe dėl laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruotės ir pan.
7.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Užtikrinti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano rodiklių, susijusių su Viešosios tvarkos skyriaus atliekamų kontrolės veiksmų skaičiumi, vykdymą (vykdyti patikrinimus ir patruliavimus, nustatyti administracinius teisės pažeidimus, atlikti patikrinimus, išnagrinėti gyventojų skundus, pranešimus).

2. Atlikti patikrinimus su kitomis institucijomis.

3. Įgyvendinti nusikaltimų prevencijos bei kontrolės programas (projektus).

4. Peržiūrėti antstolių vykdomų administracinių nuobaudų išieškojimo dokumentus ir duomenis dėl beviltiškų skolų nurašymo pateikti Buhalterinės apskaitos skyriui.

 


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041