school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešosios tvarkos skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Adresas:
Utenio a. 7, 735 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43542
Mobilusis telefonas:
+370 614 29313
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, elektroninių paslaugų informacine sistema „Administracinių nusižengimų registras“ bei kitomis teisės aktų paieškos sistemomis);
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti dirbti komandoje;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.2. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų reikalavimų;
2.3. pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų teiseną, tinkamai fiksuojant tyrimo veiksmų eigą ir rezultatus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka);
2.4. pagal įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ne teismo tvarka, tvarko jų apskaitą, atlieka skirtų administracinių nuobaudų vykdymo kontrolę;
2.5. pagal savo kompetenciją rengia ieškinius, atsiliepimus, prašymus, skundus, kitus procesinius dokumentus teismams;
2.6. savarankiškai arba kartu su policijos, kitų valstybinių įstaigų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
2.7. bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;
2.8. rengia ataskaitas, planus, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.9. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas viešosios tvarkos ir viešojo saugumo klausimais;
2.10. rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
2.11. renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą pagal savo kompetenciją;
2.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.13. vykdydamas viešosios tvarkos funkcijas, tarnybos metu dėvi nustatytos formos tarnybinę uniformą;
2.14. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
2.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos ir viešojo saugumo klausimais;
2.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą;
2.17. sudaro triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos ir remonto darbus, sąrašus, atlieka triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos ir remonto darbus, planinius ir neplaninius bei pakartotinius darbų patikrinimus;
2.18. organizuoja, koordinuoja ir vykdo vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą funkcionavimą, siekiant užtikrinti visuomenės ir visuomeninio turto saugumą ir viešąją tvarką;
2.19. pagal poreikį inicijuoja prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų atlikimą, rengia viešųjų pirkimų pirmines paraiškas-užduotis, sutarčių projektus, technines užduotis savo kompetencijos klausimais, rengia ir administruoja prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą;
2.20. esant reikalui, pagal patvirtintą grafiką Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vedėjo pavaduotojas dirba slenkančiu grafiku poilsio ir švenčių dienomis;
2.21. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
2.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Užtikrinti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano rodiklių, susijusių su Viešosios tvarkos skyriaus atliekamų kontrolės veiksmų skaičiumi, vykdymą (vykdyti patikrinimus ir patruliavimus, nustatyti administracinius teisės pažeidimus, išnagrinėti gyventojų skundus, pranešimus).
2. Užtikrinti informacijos apie Viešosios tvarkos skyriaus darbą publikavimą ir atnaujinimą Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
3. Efektyvinti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliais įstatymo nuostatų, susijusių su neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto priemonių laikymu Utenos rajono bendro naudojimo vietose, priežiūra.
4. Peržiūrėti Renginių organizavimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-141 nuostatas ir parengti pasiūlymus šio teisės akto rengėjui dėl jų tobulinimo.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041