school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 106 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64030
Mobilusis telefonas:
+370 687 83975
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba statinių projektavimo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešųjų pirkimų procedūras, rengia paraiškas, technines specifikacijas, sutarčių projektus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7.2. inicijuoja dokumentų, reikalingų savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos atlikimui, rengimo viešųjų pirkimų procedūras, rengia paraiškas, technines specifikacijas, sutarčių projektus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7.3. rengia dokumentus dėl planavimo sąlygų išdavimo teritorijų planavimo dokumentams rengti teisės aktų nustatyta tvarka:
7.3.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo;
7.3.2. rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia jas tvirtinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) (jei planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius, teikia sąlygas derinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) ir tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui);
7.4. tikrina Savivaldybės administracijos objektų projektus, rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti teisės aktų nustatyta tvarka:
7.4.1. nagrinėja gautus prašymus patikrinti gautus dokumentus, projekto sudėtį bei atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.4.2. naudojasi informacine sistema „Infostatyba", atliekant teikiamų projektų statybą leidžiančiam dokumentui gauti tikrinimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.4.3. naudojantis informacine sistema „Infostatyba", atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.5. vizuoja atsakingo Skyriaus darbuotojo pateiktus geodeziškai apmatuotų valdų planus (schemas);
7.6. dalyvauja svarstant su visuomene teritorijų planavimo dokumentus, bendro naudojimo teritorijų ar juose esančių objektų projektus, įvertina gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus, dalyvauja ginčų sprendimuose, siekiant surasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą;
7.7. dalyvauja viešuosiuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus, nagrinėja gautą informaciją, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl išreikštų pasiūlymų įgyvendinimo;
7.8. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
7.10. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.11. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (planų ir projektų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos vadovams apie aplinkybes, gręsiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
7.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.14. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

METINĖS UŽDUOTYS

1. Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių keitimo koordinavimas pagal pasirašytą paslaugų sutartį. Parengtą, suderintą ir patikrintą planą teikti tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai.

2. Organizuoti smulkios prekybos ir paslaugų teikimo reikmėms skirtų laikinų statinių projekto konkursą (idėjų konkursą).

3. Pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnai įrengimo techninės dokumentacijos parengimo koordinavimas pagal pasirašyta paslaugų sutartį.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041