school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Adresas:
Utenio a. 4, 216 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43517
Mobilusis telefonas:
+370 612 31231
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba transporto inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, statybos, statybos techninės priežiūros, kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui sudarant perspektyvinį ir metinį Teritorijų planavimo projektavimo ir statybos priemonių planą dėl konkrečių objektų įtraukimo;
7.2. organizuoja Utenos rajono teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių) ir kitų transporto statinių statybos darbus bei inžinerines paslaugas savivaldybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis pagal patvirtintą Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planą:
7.2.1. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie esamą susisiekimo komunikacijų būklę, kelių tinklo išdėstymą, planuoja lėšų poreikį ir priemones kelių infrastruktūrai plėtoti;
7.2.2. sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis statomų, rekonstruojamų, remontuojamų objektų sąrašus, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos patvirtintą perspektyvinį Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybų priemonių planą;
7.2.3. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams bei kitoms inžinerinėms paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
7.2.4. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su rangovais (rengia technines projektavimo užduotis, gauna leidimus statybai, rengia defektinius aktus, sudaro darbų sąmatas, teikia juos pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui, pasirašo darbų priėmimo aktus, patvirtinant atliktų darbų kokybę). Esant reikalingiems papildomiems darbams, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus komisijoms patvirtinti;
7.2.5. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams bei kitoms inžinerinėms paslaugoms atlikti, teikia juos vizuoti pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles, teikia sutartis užregistruoti;
7.3. organizuoja statybos darbų techninės priežiūros vykdymą statomuose priskirtuose objektuose statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4. derina Utenos rajone esančių žemės sklypų rengiamus formavimo projektus bei inžinerinių tinklų tiesimo techninius projektus pagal savo kompetenciją;
7.5. dalyvauja statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe;
7.6. rengia statistines ir kitas ataskaitas pagal savo kompetenciją;
7.7. dirba su informacine sistema „Kelių projektai"
7.8. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas, jam nesant tarnyboje dėl atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais, vykdant jo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas statybos srityje;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.10. nustatyta tvarka nagrinėti gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengti atsakymus į juos;
7.11. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.12.vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Sudaryti KPPP lėšomis finansuojamų objektų sąrašus ir atlikti darbus pagal sąrašus.

2. Įgyvendinti Aušros gatvės rekonstravimo projektą.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041