school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjas
Adresas:
Utenio a. 4, 216 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61592
Mobilusis telefonas:
+370 686 13794
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą statybos inžinerijos arba ekonomikos krypčių išsilavinimą ir statybos inžinieriaus ar statybos ekonomisto kvalifikaciją;
6.2. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybą, statybos techninę priežiūrą, statinių naudojimo priežiūrą, teritorijų planavimą, kraštovaizdžio kontrolę, dokumentų tvarkymą, apskaitą, dokumentų rengimą, įforminimą ir kitas, su Skyriaus veikla susijusias, sritis;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, gebėti sutelkti Skyriaus specialistus komandiniam darbui;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatus, jam vadovauja, paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų darbo drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoti jų pakeitimus, papildymus;
7.2. Sudaro perspektyvinius ir metinius statybos priemonių planus;
7.3. rengia perspektyvinio plano projektą atitinkamam laikotarpiui, atsižvelgiant į poreikį, nustatytą pagal seniūnijų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus ir pasiūlymus statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų poreikiui, patikrinus vietoje, ar tikrai reikalingi prašomi darbai;
7.4. teikia perspektyvinio plano projektą derinti Savivaldybės administracijos direktoriui ir tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7.5. atsižvelgiant į perspektyvinį planą ir numatomą finansavimą, sudaro metinį statybos priemonių planą, nurodant konkretaus objekto statybai reikalingą lėšų sumą (kai yra techninis projektas), arba techniniam projektui parengti reikalingą lėšų sumą ir orientacinę darbų vertę (kai nėra techninio projekto);
7.6. užtikrina patvirtintų statybos priemonių planų įgyvendinimą. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl metiniame plane numatytų objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimo, taip pat statybos techninės priežiūros vykdymo priskyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams.
7.7. organizuoja priskirtų pagal metinį statybos priemonių planą objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų vykdymą:
7.7.1. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
7.7.2. organizuoja ir kontroliuoja užsakovo funkcijų vykdymą bendraujant su projektuotojais, rangovais (rengia technines projektavimo užduotis, projektavimo sąlygų sąvadą, gauna leidimus statybai teisės aktuose nustatyta tvarka, rengia objektų apžiūros aktus);
7.7.3. organizuoja ir kontroliuoja sutarčių projektų rengimą projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams atlikti, teikia juos derinti pagal Finansų kontrolės taisykles, surenka šalių parašus, teikia sutartis užregistruoti;
7.8. Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų atliekamų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų vykdymo organizavimą:
7.8.1. peržiūri ir derina techninio projekto sprendimus, kai techninio projekto užsakovas –Skyrius;
7.8.2. derina Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus objektų apžiūros aktus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.8.3. pasirašo sąskaitas – faktūras už atliktus darbus pagal rangos sutartis;
7.9. užtikrina statybos techninės priežiūros organizavimą (vykdymą) priskirtuose statomuose objektuose statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai atlieka statybos techninę priežiūrą;
7.10. užtikrina Savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymo ir tiesimo organizavimą Savivaldybės biudžeto lėšomis, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kontroliuoja jo vykdymą;
7.11. užtikrina saugaus bei ekonomiško energetinio ūkio eksploatavimo Savivaldybės įstaigose organizavimą, kontroliuoja jo vykdymą;
7.12. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymą architektūros, teritorijų planavimo, statinio projektavimo sąlygų bei statybos leidimų išdavimo, kraštovaizdžio kontrolės, valstybinės žemės pardavimo, nuomos, žemės sklypų formavimo, kadastrinių matavimų, geodezijos ir kartografijos bei kitose Skyriaus kompetencijos srityse;
7.121 išduoda statybą leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyriausiojo architekto) laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų;
7.122 išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį), Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyriausiojo architekto) laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų;
7.123 dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyriausiojo architekto) laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų;
7.124 teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą, apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyriausiojo architekto) laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų;
7.13. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus organizuojamuose objektų statybos užbaigimo komisijos darbe;
7.14. bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais Savivaldybės administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos klausimais, atstovauja Skyrių;
7.15. peržiūri ir pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtas statistines ir kitas ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, kitoms įstaigoms bei institucijoms;
7.16. vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles;
7.17. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina Skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymų į juos parengimą laiku. Pasirašo raštus, rengtus Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie nepriskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai;
7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.19. užtikrinti Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (prietaisų, susijusių su Skyriaus veikla, nebaigtos statybos, rekonstrukcijos objektų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai atsirasti, laiku praneša Savivaldybės administracijos direktoriui apie aplinkybes, gręsiančias turto saugumui, dalyvauja inventorizuojant turtą, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą.
7.20. užtikrina Skyriuje tvarkomų asmens duomenų teisinę apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.21. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrinti jų įgyvendinimą;
7.22. kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.23. vizuoja visų Skyriuje parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, taip pat ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, projektus;
7.24. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Organizuoti ir koordinuoti skyriaus 2020 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plane (toliau – Planas) numatytus objektus.
2. Atlikta ne mažiau kaip 70 proc. lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pastato modernizavimo numatytų darbų.
3.Dalyvauti ir koordinuoti objekto „Utenos miesto plaukimo baseino rekonstravimas“ įgyvendinimą.
4. Dalyvauti ir koordinuoti papildomų komunalinių atliekų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimą Utenos mieste.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041