school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 104 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldos, statybos, statinių naudojimo priežiūros, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Auto CAD programa);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Savivaldybei priklausančių objektų su statybos veikla susijusių darbų ir/ar paslaugų vykdymą;
7.2. dalyvauja organizuojant Savivaldybės objektuose vykdomos statybos veiklos darbus ir/ar paslaugas, pagal statybos priemonių metinį planą, vykdo Skyriaus vedėjo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už minėtų darbų ir/ar paslaugų organizavimą, pavedimus;
7.3. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, ekspertizės, statybos, rekonstravimo, remonto bei kitiems su statybos veikla susijusiems darbams ir/ar paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis, specifikacijas ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
7.4. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su projektuotojais, statybos rangovais kitais statybos dalyviais (rengia techninių projektavimo užduočių, projektavimo sąlygų sąvadą, gauna leidimus statybai, rengia defektinius aktus, sudaro preliminarias darbų sąmatas ir pan.);
7.5. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos, remonto bei kitiems statybos darbams ir/ar paslaugoms atlikti;
7.6. administruoja statybos rangos darbų bei paslaugų sutartis, koordinuoja, kontroliuoja statybos darbų ir/ar paslaugų vykdymą Skyriaus vedėjo priskirtuose objektuose;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.8. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.9. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia statybos darbų vykdymo statistines ataskaitas bei kitas ataskaitas su Skyriaus darbu susijusiais klausimais;
7.10. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.11. vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka: sudaro statinių naudotojų sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas;
7.12. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar statinių, kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo ar sutvarkymo procedūras;
7.13. atlieka pateiktų projektų statybą leidžiančiam dokumentui gauti tikrinimą informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
7.14. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
_______________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041