school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 104 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos, statybų technologijos arba elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybos, statinių naudojimo priežiūrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro statinių naudotojų sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas (nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą);
7.2. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo ar sutvarkymo procedūras;
7.3. tikrina projektus, rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti teisės aktų nustatyta tvarka:
7.3.1. nagrinėja gautus prašymus iš fizinių ir juridinių asmenų, patikrina gautus dokumentus, projekto sudėtį bei atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.3.2. naudojasi informacine sistema „Infostatyba“, atliekant teikiamų projektų statybą leidžiančiam dokumentui gauti tikrinimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.3.3. naudojantis informacine sistema „Infostatyba“, atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.4. dalyvauja organizuojant Savivaldybės objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus pagal statybos priemonių metinį planą, vykdant Skyriaus vedėjo ar Skyriaus specialisto, atsakingo už minėtų darbų organizavimą, pavedimus:
7.4.1. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
7.4.2. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su projektuotojais, rangovais (rengia techninių projektavimo užduočių, projektavimo sąlygų sąvadą, gauna leidimus statybai, rengia defektinius aktus, sudaro darbų sąmatas ir pan.);
7.4.3. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams atlikti;
7.5. užtikrina Skyriaus dokumentų valdymą ir Skyriaus vidaus administravimą (nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą):
7.5.1. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie patvirtintų statybos priemonių planų įgyvendinimo eigą;
7.5.2. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitą apie Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Viešųjų pirkimų skyriui pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus dėl metiniame statybos priemonių plane numatytų objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų ir paslaugų pirkimo;
7.5.3. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ataskaitas Savivaldybės administracijai ir informaciją Savivaldybės tarybai Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.5.4. registruoja ir saugo atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus;
7.6. sudaro perspektyvinius ir metinius teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių (toliau – metinis statybos priemonių planas) planus (nesant darbe Skyriaus specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą):
7.6.1 rengia ir su Skyriaus vedėju derina perspektyvinio plano projektą atitinkamam laikotarpiui, atsižvelgiant į poreikį, nustatytą pagal Utenos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) seniūnijų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus ir pasiūlymus dėl statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų;
7.6.2. teikia perspektyvinio plano projektą derinti Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) direktoriui ir tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7.6.3. atsižvelgiant į perspektyvinį planą ir numatomą finansavimą, rengia ir su Skyriaus vedėju derina metinį statybos priemonių planą, nurodant konkretaus objekto statybai reikalingą lėšų sumą (kai yra techninis projektas), arba techniniam projektui parengti reikalingą lėšų sumą ir orientacinę darbų vertę (kai nėra techninio projekto);
7.6.4. teikia metinio statybos plano projektą derinti Administracijos direktoriui ir tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7.6.5. užtikrina patvirtintų statybos priemonių planų įgyvendinimą: suderinęs su Skyriaus vedėju rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl metiniame statybos priemonių plane numatytų objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimo, taip pat statybos techninės priežiūros vykdymo priskyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams;
7.6.6. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie patvirtintų statybos priemonių planų įgyvendinimo eigą;
7.7. veda Skyriaus veiklos rodiklius ir kitą būtiną informaciją į valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ir į subalansuotų rodiklių valdymo sistemą (QPR SC);
7.8. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.9. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.10. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.11. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
__________________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041