school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 107 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63990
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties (kraštovaizdžio architekto profesinę kvalifikaciją) išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, želdynų tvarkymą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja želdynų teritorijų tvarkymą ir vykdo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka:
7.1.1. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) dėl želdynų teritorijų vietų parinkimo ir želdynų teritorijų tvarkymo;
7.1.2. organizuoja želdynų teritorijų planavimą ir projektavimą, inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras bendro naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, rengia technines užduotis, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7.1.3. derina projektus, susijusius su želdynų įrengimu, želdinių pertvarkymu;
7.1.4. stebi želdynų teritorijų įrengimo projektų vykdymą;
7.1.5. organizuoja želdynų teritorijų tvarkymo darbus;
7.1.6. organizuoja želdinimo darbus bendro naudojimo teritorijose – rengia želdinių sodinimo projektus, teikia užduotis apželdinimą vykdančiai įmonei, kontroliuoja želdinimo darbų kokybę, želdynų būklę, esant reikalui, organizuoja želdinių atnaujinimą;
7.1.7. organizuoja želdynų teritorijų kadastrinius matavimus ir inventorizaciją;
7.1.8. teikia informaciją apie savivaldybėje esančias želdynų teritorijas suinteresuotoms institucijoms;
7.1.9. rengia informciją apie želdynų ir bendro naudojimo teritorijas, talpina ją savivaldybės interneto svetainėje;
7.1.10. dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, sprendžiant klausimus, susijusius su bendro naudojimo ir želdynų teritorijomis, želdinių tvarkymu;
7.2. organizuoja želdynų teritorijų planavimo ir meno kūrinių idėjų projektų konkursus:
7.2.1. teikia pasiūlymus projekto konkurso objektams parinkti;
7.2.2. skelbia apie konkursus, renka pateiktus projektus, supažindina visuomenę su jais;
7.2.3. organizuoja projektų vertinimą, laimėtojo nustatymą ir jo apdovanojimą;
7.2.4. organizuoja laimėjusio projekto įgyvendinimą;
7.3. nagrinėja paraiškas dėl leidimų išorinei reklamai įrengti, priima sprendimus dėl paraiškų tinkamumo;
7.4. rengia sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams ŽPDRIS (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema). Organizuoja teritorijų planavimo komisijos posėdžius dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimo. Teritorijų planavimo komisijos posėdžių protokolus įkelia ŽPDRIS;
7.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, rengia sutarties projektus dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, teikia derinti nustatyta tvarka ir pasirašyti šalims bei užregistruoti, rengia dokumentus dėl sąlygų išdavimo teritorijų planavimo dokumentams rengti teisės aktų nustatyta tvarka, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus detaliesiems ar specialiesiems planams rengti, užklausia reikalingas įstaigas dėl sąlygų planavimui gavimo, rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia jas tvirtinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) (jei planavimo organizatorius – savivaldybės administracija, teikia sąlygas derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui), sąlygas užregistruoja ir išduoda organizatoriui, rengia planavimo užduotis ir planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti, kai planavimo organizatorius yra savivaldybės administracija, informuoja visuomenę apie savivaldybės administracijos organizuojamus teritorijų planavimo dokumentus, dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene, nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus, dalyvauja ginčų sprendimuose, siekiant surasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, kaupia ir tvarko teritorijų planavimo duomenų bazę, perduoda informaciją apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, perduoda informaciją apie išduotas sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka, nesant darbe darbuotojo, atliekančio šią funkciją;
7.6. registruoja patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre;
7.7. užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka privalomų skelbti internete bei spaudoje savivaldybės institucijų priimtus sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, paskelbimą;
7.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.9. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.10. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.11. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.12. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyr. architekto) ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Parengti 2 apželdinimo projektus (medžių sodinimo ir gėlynų įrengimo Utenos mieste ir/ar rajone) ir juos įvykdyti.
2. Organizuoti ir kuruoti objekto „Leliūnų miestelio kapinių išplėtimo projektas“ įgyvendinimą.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041