school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 105 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63985
Mobilusis telefonas:
+370 686 13195
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą ir geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statybas ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia dokumentus dėl parduodamų, nuomojamų, suteikiamų naudotis, grąžinamų natūra nuosavybėn žemės sklypų ir sklypų, grąžinamų kaip kompensacija už turėtą žemę mieste (sklypų ribų, vertės nustatymas, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, servitutų nustatymas, žemės sklypų pabrangimo dėl inžinierinių tinklų apskaičiavimas, architektūrinių – urbanistinių apribojimų nustatymas);
7.2. rengia dokumentus dėl Utenos rajono teritorijoje esančių gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo, numerių suteikimo pastatams ir kitiems statiniams, butams, teikia duomenis dėl jų įtraukimo į registrą;
7.3. rengia dokumentus dėl Utenos rajono teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo, keitimo, teikti duomenis dėl jų įtraukimo į registrą;
7.4. rengia duomenis, reikalingus žemės sklypų pradinei pardavimo kainai arba pradiniam metinio žemės nuomos mokesčio dydžiui, jeigu žemės sklypas išnuomojamas, apskaičiuoti;
7.5. organizuoja valstybinės žemės sklypų Utenos mieste nuomos ir pardavimo aukcionus teisės aktų nustatyta tvarka, rengia pardavimo ir nuomos sutarčių projektus, teikia juos vizuoti specialistams nustatyta tvarka;
7.6. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų kadastrinių matavimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka. Inicijuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų viešuosius pirkimus, rengia technines užduotis ir kvalifikacinius reikalavimus vykdytojams, rengia sutarčių projektus, teikti juos vizuoti specialistams nustatyta tvarka;
7.7. organizuoja duomenų apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypų įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą, vykdyti stebėseną teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500 – 1:5000), naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
7.9. organizuoja savivaldybės teritorijų administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500 – 1:5000 mastelių topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą;
7.10. atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;
7.11. kaupia ir sistemina specializuotą geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą savivaldybės ūkinei veiklai, infrastruktūros objektams ir komunikacijoms vystyti, bendrajam ir specialiajam teritorijų planavimui vykdyti;
7.12. teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams;
7.13. vykdo GIS duomenų bazių standartų kontrolę, GIS duomenų bazių papildymo, atnaujinimo bei palaikymo darbus, priima naujas topografines nuotraukas iš organizacijų, vykdančių geodezinius darbus, siekiant užtikrinti savivaldybei pavestų funkcijų kartografijos ir geodezijos srityje vykdymą;
7.14. pagal turimus duomenis atlieka modeliavimo analizės darbus, maketuoja ir spausdina teminius žemėlapius.
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
7.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrinti priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.17. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyr. architekto) ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Baigti rengti LRV nutarimo projektą dėl Utenos rajono (8 seniūnijų) gyvenamųjų vietovių ribų ir (ar) pavadinimų nustatymo.

2. Naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD paslaugą.) užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę tvarkant Erdvinių duomenų rinkinį.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041