school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 217 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63894
Mobilusis telefonas:
+370 698 24657
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos arba elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybos, statinių naudojimo priežiūrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka: sudaro statinių naudotojų sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas;
7.2. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo ar sutvarkymo procedūras;
7.3. organizuoja Utenos rajono savivaldybei priklausančių statinių, patalpų smulkaus remonto darbus;
7.4. dalyvauja organizuojant Utenos rajono savivaldybės objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus pagal statybos priemonių metinį planą, vykdant Skyriaus vedėjo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už minėtų darbų organizavimą, pavedimus:
7.4.1. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
7.4.2. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su projektuotojais, rangovais (rengia techninių projektavimo užduočių, projektavimo sąlygų sąvadą, gauna leidimus statybai, rengia defektinius aktus, sudaro darbų sąmatas ir pan.);
7.4.3. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams atlikti;
7.5. organizuoja Utenos rajono savivaldybei priklausančių statinių, patalpų būklės įvertinimą: rengia patalpų ir statinių ekspertizės technines specifikacijas (užduotis), sutarčių projektus, organizuoja statinių pripažinimo avariniais procedūras;
7.6. vykdo Skyriaus specialisto, atsakingo už Utenos rajono savivaldybės įstaigų energetinio ūkio priežiūrą, funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.8. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.9. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.10. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1.Vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka, statinių naudojimo priežiūrą.
2. Per 2020 metus kaupti informaciją apie Utenos rajone esančių statinių techninę priežiūrą, bei Utenos rajone esančių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi.
3. Organizuoti ir koordinuoti Utenos r. savivaldybei priklausančių statinių: „Šiaurinio šlaito prie daugiabučio gyvenamo namo Aukštakalnio g. 16, Utenoje sutvarkymo darbai“ remonto darbus; „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams“ tvarkybos ir remonto darbus; techninio projekto „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams tvarkybos ir remonto darbų projektas“ parengimą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041