school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė (personalas)
Adresas:
Utenio a. 4, 301 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43537
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo, civilinę, administracinę teisės, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja personalo reikalų tvarkymą Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo bei veiklos klausimais, susijusiais su personalo valdymu bei tvarkymu, teikia derinti atsakingiems asmenims pagal jų kompetenciją. Dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių – teritorinių padalinių nuostatus, rengia Savivaldybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
2.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus atostogų klausimais (I PL);
2.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus komandiruočių klausimais (I PL);
2.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja konkursus į valstybės tarnybą ir Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas;
2.6. priima ir tvarko asmenų, siekiančių pareigų valstybės tarnyboje bei Savivaldybės įstaigų vadovų pareigų, konkursų dokumentaciją;
2.7. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, vertinimo komisijų darbą, sudarymą ir pakeitimą. Pildo, tvarko, registruoja ir saugo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentaciją;
2.8. pildo, tvarko ir suveda reikiamus duomenis į Valstybės tarnautojų registrą (Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema). Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Valstybės tarnautojų registro tvarkymu, duomenų apibendrinimu, informacijos teikimu ir pan.;
2.9. planuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą;
2.10. rengia ataskaitas, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją personalo klausimais ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas kitoms institucijoms;
2.11. tvirtina dokumentų, susijusių su personalo tvarkymu, kopijas ir rengia pažymas bei kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams bei socialiniams klausimams spręsti;
2.12. atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.13. kartu su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais atlieka Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų funkcijų ir darbuotojų pareigybių aprašymų analizę bei pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
2.14. rengia pareigų, kurias einantys Savivaldybės administracijos darbuotojai ir valstybės tarnautojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
2.15. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, kurios gauna lėšų iš Savivaldybės biudžeto, vadovus, turinčius administravimo įgaliojimus, bei akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, vadovus bei jų pavaduotojus, Savivaldybės tarybos narius privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais (I PL);
2.16. atstovauja Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai teisminėse institucijose bylose, susijusiose su personalo reikalais;
2.17. tikrina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų parengtus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės mero potvarkių projektus, susijusius su personalo valdymo, atostogų, komandiruočių klausimais, t. y. ar kompetentingai institucijai teikiamas projektas, ar yra nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą, ar teisingai pritaikytas teisės aktas (pažymint suderinimo žyma). Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos procesinės teisės normos, reikalingos projekto priėmimui;
2.18. koordinuoja Savivaldybės administracijoje studentų atliekamą darbo praktiką (I PL);
2.19. dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
2.20. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų vadovus personalo tvarkymo bei valdymo klausimais;
2.21. informuoja Savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už informacijos publikavimą Savivaldybės interneto tinklalapyje, apie pasikeitusią informaciją personalo klausimais;
2.22. pildo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (išskyrus Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vairuotojų) darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka; formuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų asmens bylas (I PL);
2.23. pildo ir teikia elektronines SODRA pranešimų formas apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į darbą (1 SD), suteiktas tėvystės, vaiko priežiūros atostogas (9SD) ir nedraudiminius laikotarpius (12 SD) (I PL);
2.24. administruoja Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą (Administracijos personalo vertinimo rodiklius) (QPR);
2.25. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.26. atlieka darbo sutarčių administravimo kontrolę: tikrina ar tinkamai pildomos darbo sutartys, laiku daromi darbo sutarčių pakeitimų ir papildymų įrašai;
2.27. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti nuotolinio darbo tvarkos aprašą Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2. Įvertinti Utenos rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles, jų atitiktį teisės aktams ir esant būtinybei parengti šių vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus.

 


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041