school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 302 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63987
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisę, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia reikiamus savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, į struktūrinius (teritorinius) padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų atrankos, perkėlimo, priėmimo ir atleidimo dokumentus ar jų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, į struktūrinius (teritorinius) padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų veiklos vertinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant arba atlieka savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, į struktūrinius (teritorinius) padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
 • tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
 • registruoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
 • dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių nuostatus;
 • kartu su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais atlieka padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
 • informuoja savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už informacijos publikavimą savivaldybės interneto svetainėje, apie pasikeitusią informaciją personalo valdymo klausimais;
 • atstovauja savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai teisminėse institucijose bylose, susijusiose su personalo reikalais;
 • konsultuoja savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į struktūrinius (teritorinius) padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus personalo tvarkymo bei valdymo klausimais;
 • rengia pažymas, ataskaitas, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją personalo valdymo klausimais ir teikia jas kitoms institucijoms;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo bei veiklos klausimais, susijusiais su personalo valdymu bei tvarkymu, vizuoja atsakingiems asmenims pagal jų kompetenciją;
 • nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
 • vykdo įstaigų vadovų personalo reikalų tvarkymą skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą jo komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041