school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė (personalas)
Adresas:
Utenio a. 4, 301 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43528
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo administravimo darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisę, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
2.1. formuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų asmens bylas;
2.2. kiekvieno mėnesio pabaigoje daro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais kopijas ir teikia jas Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai;
2.3. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės mero potvarkius personalo ir atostogų klausimais, juos įteikia vykdytojams, supažindina su jais reikiamus darbuotojus;
2.4. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, kurios gauna lėšų iš Savivaldybės biudžeto, vadovus, turinčius administravimo įgaliojimus, bei akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, vadovus bei jų pavaduotojus, Savivaldybės tarybos narius privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais;
2.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus atostogų suteikimo klausimais; konsultuoja atostogų Savivaldybės įstaigų vadovams suteikimo klausimais;
2.6. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.7. pildo ir teikia elektronines SODRA pranešimų formas apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į darbą (1 SD), suteiktas tėvystės, vaiko priežiūros atostogas (9SD) ir nedraudiminius laikotarpius (12 SD);
2.8. pildo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (išskyrus Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus automobilių vairuotojų) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.9. pildo, tvarko ir suveda reikiamus duomenis į Valstybės tarnautojų registrą (Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema). Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Valstybės tarnautojų registro tvarkymu, duomenų apibendrinimu, informacijos teikimu ir pan.;
2.10. registruoja ir pildo darbuotojų darbo sutartis, atlieka jų pakeitimus, papildymus, teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui ir darbuotojams;
2.11. registruoja ir pildo Savivaldybės administracijos darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų darbo pažymėjimus, įteikia juos darbuotojams pasirašytinai;
2.12. rengia pareigų, kurias einantys Savivaldybės administracijos darbuotojai ir valstybės tarnautojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
2.13. rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafikus;
2.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus atostogų klausimais;
2.15. rengia su personalo tvarkymu susijusias pažymas bei kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams bei socialiniams klausimams spręsti;
2.16. ruošia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų metinių mokymo planų projektus;
2.17. Savivaldybės administracijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovams, asmenims, atsakingiems už darbo saugą, darbo priemonių išdavimą, prisijungimo prie programinių sistemų suteikimą, duomenų jose atnaujinimą ir pan., siunčia informacinį pranešimą apie naujai priimtus ir atleistus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
2.18. savo parengtus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei mero potvarkius registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora";
2.19. tvirtina dokumentų, susijusių su personalo tvarkymu, kopijas;
2.20. užpildytus žiniaraščius kas mėnesį pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;
2.21. veda duomenis apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogas į kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos programą „Stekas";
2.22. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
2.23. administruoja Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą (Administracijos personalo vertinimo rodiklius) (QPR) (I PL);
2.24. informuoja Savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už informacijos publikavimą Savivaldybės interneto svetainėje, apie pasikeitusią informaciją personalo klausimais (I PL);
2.25. koordinuoja Savivaldybės administracijoje studentų atliekamą darbo praktiką (I PL);
2.26. pildo, tvarko, registruoja ir saugo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentaciją (I PL);
2.27. planuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą;
2.28. atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo (II PL);
2.29. dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos seniūnijų nuostatus (II PL);
2.30. dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos skyrių nuostatus (II PL);
2.31. kartu su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais atlieka Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų funkcijų ir darbuotojų pareigybių aprašymų analizę bei pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo (II PL);
2.32. konsultuoja klausimais susijusiais su Savivaldybės įstaigų vadovų darbo santykiais (II PL);
2.33. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, personalo tvarkymo bei valdymo klausimais (II PL);
2.34. organizuoja konkursus į Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas (II PL);
2.35. organizuoja konkursus į valstybės tarnybą (II PL);
2.36. organizuoja Savivaldybės įstaigų vadovų personalo reikalų tvarkymą (II PL);
2.37. organizuoja personalo reikalų tvarkymą Savivaldybės administracijoje (II PL);
2.38. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, vertinimo komisijų darbą, sudarymą ir pakeitimą (II PL);
2.39. priima ir tvarko asmenų, siekiančių Savivaldybės įstaigų vadovų pareigų, konkursų dokumentaciją (II PL);
2.40. priima ir tvarko asmenų, siekiančių pareigų valstybės tarnyboje, konkursų dokumentaciją (II PL);
2.41. rengia ataskaitas, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją personalo klausimais ir teikia jas kitoms institucijoms (II PL);
2.42. rengia, registruoja ir administruoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių projektuose dokumentus, susijusius su darbu projektuose (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, darbo sutartis ir kt.) (II PL);
2.43. rengia Savivaldybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymus (II PL);
2.44. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus komandiruočių klausimais (II PL);
2.45. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo bei veiklos klausimais, susijusiais su personalo valdymu bei tvarkymu, teikia derinti atsakingiems asmenims pagal jų kompetenciją (II PL).


METINĖS UŽDUOTYS

1. Surinkti, susisteminti dokumentus, informaciją apie Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojus ir patalpinti į kuriamą programą „Personalas“.
2. Nuolat stebėti darbuotojų profesinio darbo patirtį, jai pasikeitus, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1289 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, aprašo 1 priedu, atnaujinti darbuotojų pastoviosios dalies koeficientus.
3. Nuolat analizuoti Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymų poreikį, surinkti reikalingus duomenis, ataskaitas ir parengti Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymų poreikį 2020 metams.
4. Papildomai informuoti, konsultuoti Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, turinčius administravimo įgaliojimus, Savivaldybės tarybos narius apie privačių interesų deklaracijų pildymo pasikeitimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041